Polonium International Doctoral Fellowships | Politechnika Gdańska

Treść strony

Polonium International Doctoral Fellowships

Polonium

Program Polonium International Doctoral Fellowships, stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania III.2. Modyfikacja systemu kształcenia doktorantów. Celem programu Polonium jest zwiększenie efektywności uczelni w pozyskiwaniu najzdolniejszych kandydatów spoza Polski na studia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.

Uwaga

Zgodnie z decyzją rektora i wprowadzeniem nowego regulaminu programu POLONIUM nie będzie możliwości przedłużenia otrzymywania stypendium POLONIUM przyznanego laureatom konkursów z r.a. 2020/2021 i 2021/2022. Osoby takie, jako doktoranci wyższych lat, będą mogli starać się o uzyskanie stypendium w ramach programu FRANCIUM, na które nabór również wkrótce zostanie ogłoszony.

Regulamin programu będzię ulegał aktulizacji

Adresaci programu

Wnioski o przyznanie stypendium uzupełniającego mogą składać wyłącznie osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej,  rozpoczynające kształcenie na pierwszym roku, których opiekunem naukowym jest pracownik Politechniki Gdańskiej i którzy nie byli wcześniej doktorantami studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej. 

Warunki finansowania 

  • Stypendium w programie wynosi maksymalnie 2 500 PLN  brutto miesięcznie i przyznawane jest na okres maksymalnie 12 miesięcy. 
  • Wypłata stypendium może się rozpocząć dopiero po rozstrzygnięciu konkursu oraz uzyskaniu statusu doktoranta, tj. po przyjeździe do Polski, okazaniu oryginałów dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia do szkoły, złożeniu ślubowania i oświadczeń koniecznych do wypłaty stypendium doktoranckiego oraz wpisaniu na listę doktorantów.
  • Stypendia wypłacane będą wyłącznie przelewami na konto wskazane przez doktoranta w systemie informatycznym uczelni MojaPG.

Termin naboru

  • Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w terminie od 17 października 2022 r. do 1 listopada 2022, godz. 23.59. 

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w terminie od 17 października 2022 r. do 1 listopada 2022, godz. 23.59. Liczy się data i godzina wpływu maila na skrzynkę polonium@pg.edu.pl. W przypadku, gdy doktorant z przyczyn obiektywnych rozpoczyna kształcenie w Szkole Doktorskiej później niż 1 listopada, może złożyć wniosek o przyznanie stypendium uzupełniającego w ciągu 1 miesiąca od daty rozpoczęcia kształcenia
  • Wniosek powinien zostać podpisany przed złożeniem i wysłany z politechnicznej skrzynki email doktoranta w domenie @student.pg.edu.pl lub @pg.edu.pl.
  •  Wnioski (z wymaganymi podpisami) należy składać w wersji elektronicznej (format pdf) do Biura Szkoły Doktorskiej pod adres polonium@pg.edu.pl. W tytule maila prosimy podać nazwę programu: POLONIUM oraz imię i nazwisko, rok i skrót dyscypliny kształcenia. Wnioski wysyłane na inny adres email szkoły nie będą rozpatrywane.

English version