Jako Uczelnia postanowiliśmy znacząco zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Aby osiągnąć ten cel zdecydowaliśmy się nadać priorytety wybranym celom zrównoważonego rozwoju, na które mamy największy wpływ, jednocześnie kontynuując pracę nad pozostałymi celami.

Plan Klimatyczny Politechniki Gdańskiej na lata 2022-2030 określa w jaki sposób zamierzamy stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom, by stać się zrównoważoną instytucją i odgrywać znaczącą rolę w tworzeniu zrównoważonego świata.  Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko naturalne i nasze otoczenie. Pragniemy zarówno naszymi badaniami, kształceniem, jak i codziennymi działaniami przyczynić się do powstrzymania zmian klimatycznych. Zaangażowanie i wkład w zrównoważony rozwój dla lepszej przyszłości planety to obowiązek całej społeczności akademickiej.

W ramach realizacji Planu Klimatycznego planujemy skoncentrować się na zadaniach w następujących obszarach:

  • Jakość kształcenia: stworzymy nowe programy nauczania związane z szeroko rozumianą transformacją energetyczną i adaptacją do zmian klimatu, tak by nasi studenci otrzymali praktyczną wiedzę w tym zakresie i byli zdolni w przyszłości do podejmowania działań w najważniejszych kwestiach globalnych.
  • Badania: stojąc wobec lokalnych, regionalnych i globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu będziemy prowadzić badania naukowe nad rozwiązaniami, które pozwolą przeciwdziałać zmianom klimatu i łagodzącymi ich skutki.
  • Działania wewnętrzne uczelni: chcemy planować wszystkie nasze wewnętrzne procesy, związane m.in. z zużyciem zasobów naturalnych i energii, zaopatrzeniem w wodę i gospodarowaniem ściekami, mobilnością pracowników i studentów, infrastrukturą kampusu, współpracą z dostawcami, tak aby minimalizować emisję dwutlenku węgla.
  • Zaangażowanie: planujemy zwiększać świadomość ekologiczną wśród pracowników, studentów, partnerów i dostawców jak i społeczności lokalnej oraz wspierać działania związane ochroną środowiska.

Planowane działania realizacji Planu Klimatycznego będą podlegać bieżącemu monitorowaniu oraz cyklicznej weryfikacji.

Plan Klimatyczny Politechniki Gdańskiej