Politechnika Gdańska udostępnia raporty poświęcone realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w dniu 25 września 2015 r. 

Prezentowane raporty stanowią zarys działalności Uczelni w poszczególnych obszarach Zrównoważonego Rozwoju. 

Opisane w raporcie działania zidentyfikowano w ramach czterech ogólnych obszarów:
  1. badania i projekty,
  2. zaangażowania publicznego i partnerstwa,
  3. kształcenia i działalności studenckiej,
  4. wewnętrznego działania Uczelni

i na tym tle przeanalizowano działalność Uczelni. W niektórych obszarach nie wykazujemy osiągnięć, niemniej identyfikacja tych obszarów jest dla nas ważna i pozwoli na podjęcie starań by wypełnić te luki w przyszłości.

Opisane w raporcie studia przypadków stanowią jedynie wybrane elementy działalności Uczelni. Ich celem jest pokazanie naszego zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zapraszamy do lektury:

Politechnika Gdańska - Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022-2023

Politechnika Gdańska - Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021-2022

Politechnika Gdańska - Raport Zrównoważonego Rozwoju 2016-2021