Egzaminy i punkty

Zostań swoim najlepszym strategiem

Na studiach nie ma już kartkówek, klasówek i sprawdzianów, jednak sprawdzanie wiedzy pozostaje niezmienne – tylko teraz w postaci wejściówek, kolokwiów i egzaminów. Każdy wykładowca na początku semestru podaje formę i zasady zaliczenia swojego przedmiotu. Może to być:

  • zaliczenie – które jest sumą osiągnięć zaprezentowanych podczas kolokwiów. Liczy się również aktywność na ćwiczeniach, laboratoriach i wykładach,
  • egzamin – odbywa się podczas sesji egzaminacyjnej, w formie pisemnej bądź ustnej. By móc zdawać egzamin, trzeba mieć pozytywną ocenę z przypisanych mu laboratoriów lub ćwiczeń,
  • zerówka – to egzamin w pierwszym, nieobowiązkowym terminie. Zwykle odbywa się jeszcze w czasie trwania zajęć i zaliczenie jej przedłuża przerwę wakacyjną bądź zimową, czyli masz więcej czasu na odpoczynek. Niektórzy wykładowcy stawiają jednak warunek – zerówka tylko dla tych, którzy mają dobre wyniki z ćwiczeń, projektów czy laboratoriów.

Zmierz się z sesją

Sesja podstawowa zaczyna się wraz z pierwszym obowiązkowym egzaminem. Idealna sytuacja jest wtedy, gdy wszystkie egzaminy zaliczysz za pierwszym podejściem, ale jak to mówią... nie od razu Kraków zbudowano, dlatego w razie niepowodzenia w pierwszym terminie, jest jeszcze sesja poprawkowa.
Jeśli jednak również w sesji poprawkowej nie zdołasz zdać egzaminu, będziesz zobowiązany powtórzyć dany przedmiot w następnym roku akademickim, tym razem za opłatą.

Zdarza się, że najbardziej aktywni studenci, którzy sumiennie pracują przez cały semestr, są przez wykładowcę zwalniani z egzaminów.


Pamiętaj, że w jeśli w wyniku niespodziewanej sytuacji losowej nie możesz stawić się na egzaminie – możesz starać się o dodatkowy termin. Przyczyna Twojej nieobecności musi być jednak poświadczona zwolnieniem lekarskim bądź innym zaświadczeniem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie powoduje utratę jednego terminu egzaminacyjnego.

Punkty

European Credit Transfer System (ECTS) to Twój punktowy przewodnik przez najbliższe lata. Jest to europejski system punktów honorowany na większości uczelni.
Punkty przyporządkowane są wszystkim przedmiotom występującym w planie studiów, które podlegają ocenie i są podstawą do obliczenia średniej ocen (nie jest to jednak zwykła średnia, lecz średnia ważona, w której wagą danej oceny jest liczba punktów). Punkty dla poszczególnych przedmiotów przyznają wydziałowe komisje programowe. O liczbie punktów danego przedmiotu dowiesz się z katalogu ETCS na stronie internetowej Twojego wydziału.
Wyniki egzaminów i zaliczeń są umieszczane na indywidualnych kontach studentów w systemie MojaPG. Przyjmuje się, że w ciągu roku akademickiego student powinien zdobyć 60 punktów. Jeśli nie zdobędziesz odpowiedniej liczby punktów, popadasz w długi.

Przykład długu punktowego:

  • Zaliczenie obowiązujących w danym semestrze przedmiotów w przeliczeniu wynosi 30 punktów.
  • Brak zaliczenia jednego przedmiotu to np.: minus 2, 3, 4 lub 5 punktów.
  • Semestr zostaje zaliczony warunkowo z długiem punktowym, który musisz spłacić w kolejnym semestrze (powtórzenie niezaliczonego przedmiotu plus opłata).
  • Jako dopuszczalny uznaje się dług do 12 punktów, czas do nadrobienia braków – nie dłużej niż z upływem dwóch kolejnych semestrów.
  • Dług powyżej 18 punktów powoduje skreślenie z listy studentów.