Stypendia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Stypendia

stypendia

Studenci Politechniki Gdańskiej mogą ubiegać się o różnego rodzaju stypendia. Wśród nich są świadczenia wypłacane z Funduszu Stypendialnego, takie jak:

 • stypendium socjalne - przyznawane jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej na podstawie wykazanych niskich dochodów w przeliczeniu na każdego członka gospodarstwa domowego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać każda osoba z orzeczoną niepełnosprawnością, niezależnie od sytuacji materialnej,
 • zapomoga, która jest przyznawana studentom znajdującym się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej, jednak nie częściej niż dwa razy w roku. Podanie należy złożyć do 6 miesięcy od wystąpienia zdarzenia,
 • stypendium rektora mogą otrzymać studenci, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym (np.: laureat/ka międzynarodowej olimpiady, laureat/ka lub finalista/ka olimpiady o zasięgu ogólnopolskim, medalista/ka co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski).

W kolejnych latach studiów stypendystą można zostać dzięki wysokiej średniej, osiągnięciom sportowym, artystycznym i naukowym.

Jak ubiegać się o stypendium?

Wnioski można z łatwością wygenerować w uczelnianym portalu MojaPG. Wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego złożenia wniosków o stypendia, aktualne informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium oraz Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej, z którym należy zapoznać się przed złożeniem wniosku, znajdują się na stronach Działu Spraw Studenckich i Komisji Stypendialnej.

Elektronicznie czy papierowo?

Wygenerowane w systemie MojaPG wnioski o stypendium rektora i stypendium dla osób niepełnosprawnych (wraz z dokumentacją) możesz wysłać bez wychodzenia z domu za pośrednictwem skrzynki ePUAP. Instrukcję jak to zrobić możesz znaleźć tutaj. Decyzję i ewentualne wezwanie do uzupełnienia otrzymasz również tą drogą. Wniosek o stypendium socjalne oraz zapomogę należy dostarczyć w formie papierowej.

 • Kserokopie dokumentów dołączonych do wniosku o stypendium muszą być potwierdzone przez notariusza, właściwy urząd bądź członka Komisji Stypendialnej, któremu przedstawisz oryginał dokumentu wraz z kopią do potwierdzenia. 
 • Decyzję administracyjną o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium otrzymasz pocztą na adres korespondencyjny lub na skrzynkę ePUAP.
 • Możesz się odwołać od decyzji w ciągu 14 dni od jej odebrania.
 • Jeśli nie złożysz wniosku o stypendium w wyznaczonym terminie, jego przyznanie będzie uzależnione od wysokości środków pozostałych w rezerwie funduszu stypendialnego.

Poza świadczeniami z Funduszu Stypendialnego student może ubiegać się o:

 • stypendium prezydenta miasta – Gdańska, Gdyni, Sopotu;
 • stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego;
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
 • stypendium fundowane przyznawane przez sponsorów, czyli firmy prywatne współpracujące z uczelnią.

Kontakty

tel.: +48 58 347 12 10
e-mail: dss@pg.edu.pl
Dział Spraw Studenckich, budynek nr 23, pok. 210-213

 

Komisja Stypendialna
tel.: +48 58 348 67 22
e-mail: komisja.stypendialna@pg.edu.pl
budynek nr 23, pok. 204-205

 

Sprawy związane ze stypendiami i akademikami
tel.: +48 58 348 67 21