Stypendia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Stypendia

stypendia

Studenci Politechniki Gdańskiej mogą ubiegać się o różnego rodzaju stypendia. Wśród nich są świadczenia wypłacane z Funduszu Stypendialnego, takie jak:

 • stypendium socjalne - przyznawane jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej na podstawie wykazanych niskich dochodów w przeliczeniu na każdego członka gospodarstwa domowego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać każda osoba z orzeczoną niepełnosprawnością, niezależnie od sytuacji materialnej,
 • zapomoga, która jest przyznawana studentom znajdującym się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej, jednak nie częściej niż dwa razy w roku. Podanie należy złożyć do 6 miesięcy od wystąpienia zdarzenia,
 • stypendium rektora

  mogą otrzymać studenci przyjęci na 1 rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy zdobyli następujące osiągnięcia: laureat/ka olimpiady międzynarodowej albo laureat/ka lub finalista/ka olimpiady stopnia centralnego, lub są medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski.
  W kolejnych latach studiów stypendystą można zostać dzięki wysokiej średniej, osiągnięciom sportowym, artystycznym i naukowym.

Jak ubiegać się o stypendium?

Wnioski można z łatwością wygenerować w uczelnianym portalu MojaPG. Wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego złożenia wniosków o stypendia, aktualne informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium oraz Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej, z którym należy zapoznać się przed złożeniem wniosku, znajdują się na stronach Działu Spraw Studenckich i Komisji Stypendialnej.

Elektronicznie czy papierowo?

Wygenerowane w systemie MojaPG wnioski o stypendium rektora i stypendium dla osób niepełnosprawnych (wraz z dokumentacją) możesz wysłać bez wychodzenia z domu za pośrednictwem skrzynki ePUAP. Instrukcję jak wnioskować o stypendium bez wychodzenia z domu znajdziesz tutaj. Decyzję i ewentualne wezwanie do uzupełnienia otrzymasz również tą drogą. Wniosek o stypendium socjalne oraz zapomogę należy dostarczyć w formie papierowej.

 • Kserokopie dokumentów dołączonych do wniosku o stypendium muszą być potwierdzone przez notariusza, właściwy urząd bądź członka Komisji Stypendialnej, któremu przedstawisz oryginał dokumentu wraz z kopią do potwierdzenia. 
 • Decyzję administracyjną o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium otrzymasz pocztą na adres korespondencyjny lub na skrzynkę ePUAP.
 • Możesz się odwołać od decyzji w ciągu 14 dni od jej odebrania.
 • Jeśli nie złożysz wniosku o stypendium w wyznaczonym terminie, jego przyznanie będzie uzależnione od wysokości środków pozostałych w rezerwie funduszu stypendialnego.

Poza świadczeniami z Funduszu Stypendialnego student może ubiegać się o:

 • stypendium Actinium dla nowo przyjętych studentów I i II stopnia;
 • stypendium Radon dla studentów, którzy ukończyli 1 rok studiów, osiągają wyróżniające wyniki w nauce oraz biorą udział w pracach badawczych prowadzonych na uczelni;
 • stypendium prezydenta miasta – Gdańska, Gdyni, Sopotu;
 • stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego;
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
 • stypendium fundowane przyznawane przez sponsorów, czyli firmy prywatne współpracujące z uczelnią.

Kontakty

tel.: +48 58 347 12 10
e-mail: dss@pg.edu.pl
Dział Spraw Studenckich, budynek nr 23, pok. 210-213

 

Komisja Stypendialna
tel.: +48 58 348 67 22
e-mail: komisja.stypendialna@pg.edu.pl
budynek nr 23, pok. 204-205

 

Sprawy związane ze stypendiami i akademikami
tel.: +48 58 348 67 21