Przyznawanie punktów ECTS | Politechnika Gdańska

Treść strony

Przyznawanie punktów ECTS

Punkty ECTS (European Credit Transfer System) - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy studenta, niezbędnego do uzyskania efektów uczenia się.


Na Politechnice Gdańskiej system punktowy wprowadzono w 2000 r. Obowiązuje on na wszystkich kierunkach, formach studiów i poziomach kształcenia.

Punkty ECTS przyporządkowywane są do określonych modułów/przedmiotów, z uwzględnieniem wymagań zawartych w zarządzeniu rektora w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej.Przy szacowaniu liczby punktów ECTS dla danego modułu/przedmiotu należy przyjąć, że jeden punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami.


Zgodnie z zapisami ustawowymi, liczba punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów pierwszego stopnia licencjackich powinna wynosić nie mniej niż 180, studiów pierwszego stopnia inżynierskich nie mniej niż 210 punktów ECTS, studiów drugiego stopnia nie mniej niż 90 punktów.