Konkurs DUT Call 2022 w ramach Driving Urban Transitions | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-27

Konkurs DUT Call 2022 w ramach Driving Urban Transitions

aaa

Celem konkursu DUT Call 2022 jest wspieranie ponadnarodowych projektów badawczych i/lub innowacyjnych dotyczących wyzwań z jakimi mierzą się miasta, aby przejść na bardziej zrównoważoną gospodarkę i funkcjonowanie. Konkurs jest ogłaszany w ramach współfinansowanego partnerstwa Horyzont Europa Driving Urban Transitions i otwarty dla wielu różnych dyscyplin naukowych oraz projektów interdyscyplinarnych. Jego celem jest wspieranie szerokiego zakresu działań, od badań po innowacje i wdrożenia rozwiązań. Ważnym elementem jest włączenie interesariuszy w projekty oraz o uwzględnienie potrzeb użytkowników przy określaniu celów projektu.

Dla kogo

Wnioskodawcą w konkursie może być organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, MŚP i duży przedsiębiorca oraz grupa podmiotów (złożona z co najmniej dwóch organizacji prowadzących badania i upowszechniająca wiedzę lub z co najmniej jednej organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę i co najmniej jednego przedsiębiorcy. Grupa podmiotów może dodatkowo zawierać gminę lub powiat i/lub organizację pozarządową).

Na co

Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, gmina, powiat, organizacja pozarządowa może otrzymać finansowanie na badania podstawowe (10% wartości projektu krajowego,) badania przemysłowe i prace rozwojowe, podczas gdy przedsiębiorca – na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Zakres tematyczny

Tematyka konkursu podzielona jest na trzy ścieżki:

  • Positive Energy Districts (PED),
  • 15-minutes City Pathway (15mC),
  • Circular Urban Economies (CUE).

Szczegółowy opis poszczególnych zakresów tematycznych znajduje się w dokumencie Call Text .

Budżet konkursu

Budżet konkursu wynosi 1 425 000 EUR.

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu tj. 21 września 2022 r. do przeliczeń: 1 EUR = 4,7505 zł

Dofinansowanie

Maksymalne wnioskowane dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy wynosi 475 000 EUR na projekt i jest niezmienne bez względu na liczbę polskich podmiotów. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Harmonogram konkursu

  • Zakończenie naboru wniosków wstępnych (pre-proposals) : 21 listopada 2022, 13:00 CET
  • Rozpoczęcie naboru wniosków pełnych (full proposals): marzec 2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków pełnych (full proposals): 3 maja 2023 r., 13:00 CET
  • Wyniki konkursu  – lipiec 2023 r.

Nabór wniosków - poziom międzynarodowy:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny, dostępny na międzynarodowej stronie konkursu https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/ .

Wnioski wstępne tzw. „pre-proposal” należy złożyć do 21.11.2022. Po wstępnej ocenie (marzec 2023) autorzy wybranych projektów zostaną poproszeni o przesłanie pełnych wersji wniosków „full proposals” do 3.05.2023.

Nabór wniosków - poziom krajowy:

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, który zostanie zaopiniowany pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania. W przypadku gdy w projekcie uczestniczy więcej niż jeden polski podmiot, wniosek krajowy jest składany wspólnie przez konsorcjum polskich podmiotów.

Szczegółowe informacje o konkursie

Osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Urbanowicz (magurban@pg.edu.pl).

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć
w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru wniosków, tj. 10.11.2022.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

36 wyświetleń