SBEPartnership - 2023 First Joint Transnational Co-Funded Call: “The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future” | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-28

SBEPartnership - 2023 First Joint Transnational Co-Funded Call: “The way forward: a thriving sustainable blue economy for a brighter future”

aaa

Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) jest partnerstwem na rzecz zrównoważonej niebieskiej gospodarki w obszarze europejskich basenów morskich (Morze Śródziemne, Morze Czarne, Bałtyk i Morze Północne) oraz Oceanu Atlantyckiego realizowanym w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa. Partnerstwo SBE ma na celu przyspieszenie potrzebnej transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu, zrównoważonej, produktywnej i konkurencyjnej niebieskiej gospodarki do 2030 r., jednocześnie tworząc i wspierając warunki dla zrównoważonego oceanu dla ludzi do 2050 r., poprzez projektowanie, kierowanie, wspieranie sprawiedliwego i sprzyjającego włączeniu społecznemu przejścia do odnawialnej, odpornej i zrównoważonej niebieskiej gospodarki.

Dla kogo

Wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów w składzie: co najmniej jedna organizacja badawcza i co najmniej jedno przedsiębiorstwo lub minimum dwa przedsiębiorstwa lub co najmniej dwie organizacje badawcze. Konsorcja badawcze muszą obejmować partnerów z co najmniej trzech niezależnych podmiotów prawnych z trzech różnych krajów uczestniczących w konkursie.

Na co

Organizacje badawcze mogą otrzymać finansowanie na wszystkie rodzaje badań, przy czym badania podstawowe nie mogą przekroczyć 10% wartości wnioskowanego budżetu. Przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Inne rodzaje działań (np. koordynacja, rozpowszechnianie, zarządzanie) nie są kosztem kwalifikowanym.

Zakres tematyczny

  • Planning and managing sea-uses at the regional level;
  • Development of offshore marine multi-use infrastructures to support the blue economy;
  • Climate-neutral, environmentally sustainable, and resource-efficient blue food and feed;
  • Green transition of Blue Food production;
  • Digital Twins of the Ocean (DTOs) test use cases at EU sea-basins and the Atlantic Ocean.

Szczegółowy opis poszczególnych zakresów tematycznych znajduje się w dokumencie Call Text.

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 000 EUR. Maksymalne wnioskowane dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy wynosi 200 000 EUR

Kurs do przeliczeń: 1 EUR = 4,7875 PLN

Harmonogram konkursu

•             Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): 14 kwietnia 2023, 15:00 CET

•             Termin składania wniosków pełnych (full proposal): 13 wrzesień 2023, 15:00 CET

•             Wyniki konkursu: IV kw. 2023 r./ I kw. 2024 r.

Konkurs SBEPartnership – Call 2023 jest dwuetapowy.

Nabór wniosków – I etap:

Nabór wstępnych wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: : https://proposals.etag.ee/sustainable-blue.

Nabór wniosków – II etap:

W drugim etapie autorzy wniosków, które otrzymały najwięcej punktów zostaną poproszeni o przesłanie w ww. systemie wniosków pełnych (full proposal). Wnioski zostaną powtórnie sprawdzone pod kątem formalnym i przesłane do oceny merytorycznej na zasadach identycznych jak w pierwszym etapie.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną sprawdzone zbadane pod kątem stosowności wnioskowanego finansowania.

Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach konkursowych, dostępnych m. in. na stronie konkursu: SBEPartnership - 2023 Call.

Osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Aleksandra Dubiella-Jackowska.

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

20 wyświetleń