BTC ENUTC Call 2023 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-04-03

BTC ENUTC Call 2023

aaa

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze rozwoju i transformacji przestrzeni miejskiej pod nazwą: Building transformation capacity through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions (BTC ENUTC Call 2023).

Dla kogo

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie. Założenia konkursu wymagają, aby trakcie realizacji projektu podjęta została współpraca z przynajmniej jedną instytucją z sektora kultury lub prowadzącą działalność związaną z kulturą i technologią, łączącą działalność artystyczną z przedsiębiorczością. Preferowany jest również udział przedstawicieli społeczności miejskich.

Na co

Zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenia, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa pula kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z Open Access.

Zakres tematyczny

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych.

Konkurs obejmuje następujące tematy badawcze z zakresu:

  • Experimentation and co-creation for a beautiful and sustainable urban future
  • Transformation to sustainable cities / urban transformation
  • Designing Inclusive, Liveable and Green Neighbourhoods

Szczegółowy opis poszczególnych zakresów tematycznych znajduje się w dokumencie Call Text.

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCN przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR.

Kurs do przeliczeń: 1 EUR = 4,6976 PLN

Harmonogram konkursu

•             Termin składania wniosków międzynarodowych: 25 kwietnia 2023, 14:00 CEST

•             Termin składania wniosków krajowych: 2 maja 2023

•             Wyniki konkursu: wrzesień 2023 r.

Konkurs BTC ENUTC Call 2023 jest jednoetapowy.

Nabór wniosków – poziom międzynarodowy:

Na poziomie międzynarodowym, polski zespół badawczy we współpracy z co najmniej jednym partnerem zagranicznym przygotowuje w języku angielskim jeden wspólny wniosek (full proposal). Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu UDiManager (www.uefiscdi-direct.ro), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Call Text.

Nabór wniosków – poziom krajowy:

Przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu. Wniosek należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz w wniosku wspólnym muszą być spójne. Wniosek wspólny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym, złożonym na poziomie międzynarodowym.

Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach konkursowych, dostępnych m. in. na stronie konkursu: BTC ENUTC Call 2023 NCN.

Osoby do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz.

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

10 wyświetleń