III Konkurs Programu ERA-NET ICRAD: International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-04-07

III Konkurs Programu ERA-NET ICRAD: International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases

icrad

Partnerstwo ICRAD ERA-NET skupia podmioty z 8 krajów w celu opracowania wspólnych programów badań i innowacji w zakresie zdrowia zwierząt.

III Konkurs Programu ERA-NET ICRAD będzie wspierać badania przekrojowe mające na celu poprawę zdrowia zwierząt, a w konsekwencji ich dobrostanu. Tematyka konkursu skoncentrowana jest na priorytetowych zagadnieniach, takich jak wpływ chorób pasożytniczych i zmian klimatu na zdrowie zwierząt gospodarskich, rozwój strategii kontroli i zapobiegania, w tym nowe szczepionki i technologie diagnostyczne.

Dla kogo

Wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów. Konsorcja muszą składać się z co najmniej 3 partnerów z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w tym konkursie. W skład konsorcjum nie może wchodzić więcej niż dwóch partnerów ubiegających się o finansowanie z jednego kraju.

Na co

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Zakres tematyczny

Wnioski składane w konkursie powinny dotyczyć jednego z trzech obszarów badawczych:

  • Lepsze poznanie mechanizmów oporności na środki przeciwpasożytnicze, jej wpływu na zdrowie zwierząt gospodarskich oraz opracowanie narzędzi pomagających w diagnozowaniu, zapobieganiu i zwalczaniu tego typu chorób.
  • Wpływ zmiany klimatu na zdrowie zwierząt, w tym opracowanie narzędzi do zapobiegania i reagowania na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem zwierząt wywołane zmianą klimatu.
  • Rozwój nowych i ulepszonych szczepionek oraz narzędzi i platform diagnostycznych.

Szczegółowy opis poszczególnych zakresów tematycznych znajduje się w dokumencie Call Text.

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR. Rekomenduje się, aby maksymalne wnioskowane dofinansowanie przez pojedynczego polskiego Wnioskodawcę w projekcie wynosiło 200 000 EUR.

Kurs do przeliczeń: 1 EUR = 4,6765 PLN

Harmonogram konkursu

•             Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): 1 czerwca 2023, 15:00 CEST

•             Termin składania wniosków pełnych (full proposal): 4 grudnia 2023, 15:00 CET

•             Wyniki konkursu: kwiecień/maj 2024 r.

Konkurs ERA-NET ICRAD Call 2023 jest dwuetapowy.

Nabór wniosków – I etap:

Nabór wstępnych wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: : https://www.submission-icrad.eu/call3 .

Nabór wniosków – II etap:

W drugim etapie autorzy wniosków, które otrzymały najwięcej punktów zostaną poproszeni o przesłanie w ww. systemie wniosku pełnego (full proposal). Szablony wniosków pełnych dla wnioskodawców będą dostępne w odpowiednim czasie na stronie głównej składania wniosków (www.submission-icrad.eu). Podstawowe dane podane we wniosku wstępnym zostaną automatycznie zaimportowane do pełnego wniosku i nie można ich zmienić na drugim etapie. Wnioski zostaną powtórnie sprawdzone pod kątem formalnym i przesłane do oceny merytorycznej.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną sprawdzone pod kątem stosowności wnioskowanego finansowania.

Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach konkursowych, dostępnych m. in. na stronie III Konkursu Programu ERA-NET ICRAD.

Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl .

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

21 wyświetleń