Współpraca V4 – Korea (II konkurs) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-04-07

Współpraca V4 – Korea (II konkurs)

pg

Celem wspólnego konkursu krajów Grupy Wyszehradzkiej i Republiki Korei (V4-Korea Joint Call for Proposals) jest rozwój współpracy w obszarze nauki i technologii oraz innowacyjności poprzez finansowanie wspólnych projektów.

Dla kogo

Wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów. Każde konsorcjum powinno składać się z co najmniej 3 partnerów: jednego z Korei i dwóch z dwóch różnych krajów V4 uczestniczących w konkursie. W każdym konsorcjum liderem projektu jest wnioskodawca koreański.

Na co

Organizacje badawcze mogą otrzymać finansowanie na wszystkie rodzaje badań. Przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Zakres tematyczny

  • Clean Energy
  • Bio and Material fields

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR. Maksymalne wnioskowane dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy wynosi 150 000 EUR

Kurs do przeliczeń: 1 EUR = 4,6700 PLN

Harmonogram konkursu

•             Termin składania wniosków pełnych (full proposal): 12 maja 2023

•             Wyniki konkursu: lipiec 2023

II Konkurs Współpraca V4 – Korea jest jednoetapowy.

Nabór wniosków – poziom międzynarodowy:

Nabór wstępnych wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: : https://www.iris.go.kr. Wniosek składa tylko lider koreański w imieniu całego konsorcjum.

Nabór wniosków – poziom krajowy:

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie).

Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach konkursowych, dostępnych m. in. na stronie konkursu: Współpraca V4 – Korea (II konkurs).

Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl .

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

92 wyświetleń