ForestValue2 Call 2023 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-11

ForestValue2 Call 2023

ncn

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią ForestValue2 ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze których celem jest zdobycie wiedzy na lepsze wykorzystanie lasów oraz zasobów leśnych z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa w następujących obszarach tematycznych:

  1. Resilient sustainable forest systems and management
  2. Sustainable timber building systems

Dla kogo

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Konsorcja powinny stawiać sobie za cel projektów zdobycie wiedzy niezbędnej do wspierania najlepszego możliwego wykorzystania lasów i zasobów leśnych, równoważące liczne korzyści dla społeczeństwa, klimatu, środowiska i gospodarki.

Na co

Zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenia, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa pula kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z Open Access.

Zakres tematyczny

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych.

Wnioski dotyczące tematyki „Resilient sustainable forest systems and management” powinny uwzględniać badania, których wyniki przyczynią się do bardziej zrównoważonego zarządzania lasami: łagodzącego efekty zmian klimatu, zwiększającego różnorodność gatunkową oraz wydajniejszego rozwoju zasobów leśnych. Wnioski powinny uwzględnić ich wkład w rozwój strategii Sustainable Development Goals oraz koncepcji neutralności węglowej w krajach Unii Europejskiej, planowanej szczególnie do 2050 roku.

Wnioski składane w obszarze “Sustainable timber building systems” powinny się skupić na innowacyjnych systemach budowalnych opartych na drewnie, systemach zastępujących dotychczasowe wysokoenergetyczne materiały lub pełnej ocenie wpływu materiałów drewnopochodnych na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu znajdują się w dokumencie ogłoszenia konkursu ForestValue2 Call 2023.

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCN przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR.

Kurs do przeliczeń: 1 EUR = 4,6478 PLN

Harmonogram konkursu

•             Termin składania wniosków międzynarodowych: 1 września 2023 r., 13:00 CEST

•             Termin składania wniosków krajowych: 8 września 2023 r.

•             Wyniki konkursu: grudzień 2023 r.

Konkurs ForestValue2 Call 2023 jest jednoetapowy.

Nabór wniosków – poziom międzynarodowy:

Na poziomie międzynarodowym, polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim jeden wspólny wniosek (full proposal). Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków sieci ForestValue2 (dostępny od 1.06.2023), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Call Text.

Nabór wniosków – poziom krajowy:

Polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy dot. polskiej części projektu. Wniosek należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz w wniosku wspólnym muszą być spójne. Wniosek wspólny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym, złożonym na poziomie międzynarodowym.

Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach konkursowych, dostępnych m. in. na stronie konkursu:  ForestValue2 Call 2023 NCN.

Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl .

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

12 wyświetleń