TRANSCAN-3 ERA-NET Call 2023 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-11

TRANSCAN-3 ERA-NET Call 2023

tra

TRANSCAN-3 ma na celu promowanie wysoce innowacyjnych i ambitnych projektów w badaniach nad rakiem na poziomie europejskim i międzynarodowym. Trzeci konkurs w ramach programu TRANSCAN-3 (Joint Transnational  Call 2023) obejmuje finansowanie projektów z tematu: „Translational research on cancer epigenetics”. Oczekiwanym rezultatem jest poprawa skuteczności obecnego wykrywania, diagnozowania, prognozowania i leczenia nowotworów poprzez opracowanie nowatorskich podejść opartych na lepszym zrozumieniu epigenetyki raka. Szczególnie mile widziane są wnioski, które proponują nowatorskie podejście interdyscyplinarne z odpowiednich dziedzin inżynierii, informatyki, fizyki oprócz biologii i medycyny, pod warunkiem, że uwzględniają potencjalne potrzeby kliniczne, wpływ na pacjenta i populację.

Dla kogo

Wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów. Konsorcja muszą składać się z co najmniej 3 partnerów z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w tym konkursie.

Na co

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Zakres tematyczny

Konkurs ma na celu stymulowanie powstawania nowych partnerstw między naukowcami oraz wspieranie oryginalnych projektów o znaczącym wpływie klinicznym. Wnioski powinny dotyczyć minimum jednego określonych poniżej celów:

Cel 1) Rola epigenetyki w inicjacji i progresji raka. Badania te mogą mieć na celu walidację nowych biomarkerów opartych na epigenetyce w celu poprawy wykrywania, diagnozowania, prognozowania nowotworów lub odpowiedzi na terapie.

Cel 2) Walidacja nowych strategii terapeutycznych opartych na epigenetyce, mających na celu ograniczenie progresji raka, zapobieganie nawrotom lub zwiększenie skuteczności lub zmniejszenie toksyczności istniejących terapii przeciwnowotworowych.

Szczegółowy opis poszczególnych zakresów tematycznych oraz ewentualnych wykluczeń znajduje się w dokumencie Call Text.

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR. Rekomenduje się, aby maksymalne wnioskowane dofinansowanie przez polskiego Wnioskodawcę w projekcie wynosiło 200 000 EUR.

Kurs do przeliczeń: 1 EUR = 4,5723 PLN

Harmonogram konkursu

•             Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): 21 lipca 2023 r., 12:00 CEST

•             Termin składania wniosków pełnych (full proposal): 15 grudnia 2023 r., 12:00 CET

•             Wyniki konkursu: kwiecień/maj 2024 r.

Konkurs TRANSCAN-3 ERA-NET Call 2023 jest dwuetapowy.

Nabór wniosków – I etap:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny, dostępny od 29/05/2023 na międzynarodowej stronie konkursu. Wniosek składa lider konsorcjum.

Nabór wniosków – II etap:

W drugim etapie autorzy wniosków, które otrzymały najwięcej punktów zostaną poproszeni o przesłanie w ww. systemie wniosku pełnego (full proposal).

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną sprawdzone pod kątem stosowności wnioskowanego finansowania.

Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach konkursowych, dostępnych m. in. na stronie konkursu TRANSCAN-3 ERA-NET Call 2023.

Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl .

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

61 wyświetleń