Konkurs ERA4Health (NutriBrain 2024) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-08

Konkurs ERA4Health (NutriBrain 2024)

era4

W ramach partnerstwa ERA4Health ogłoszony został międzynarodowy konkurs pt. “Modulation of brain ageing through nutrition and healthy lifestyle” (NutriBrain).

Partnerstwo ERA4Health (Fostering an European Research Area for Health) jest kontynuacją programów typu ERA-NET (m.in. ERA CVD i HDHL) w nowej perspektywie finansowej Horyzont Europa.

ERA4Health stawia sobie za cel:

  • Wsparcie badań medycznych, w tym klinicznych, związanych z zapobieganiem, diagnostyką i leczeniem;
  • Poprawę wykorzystania istniejących technologii medycznych w praktyce klinicznej;
  • Budowę potencjału, w szczególności w prowadzeniu IICS na skalę europejską;
  • Wdrożenie i rozwój Odpowiedzialnych Badań i Innowacji (RRI).

Dla kogo

Wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów.

Na co

Zarówno organizacje badawcze, jak i przedsiębiorcy, mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Zakres tematyczny

Konkurs obejmuje tematy szeroko związane z zaburzeniami poznawczymi związanymi ze starzeniem się mózgu oraz koncepcjami rozwoju skutecznych strategii i rozwiązań mających na celu wsparcie i poprawę zdrowia mózgu.

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursu Era4Health NutriBrain.

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 250 000 EUR. Maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 400 000 euro, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

Kurs do przeliczeń: 1 EUR = 4,4500 PLN

Harmonogram konkursu

  • Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): 15 stycznia 2024, 16:00 CET
  • Termin składania wniosków pełnych (full proposal): 27 maja 2024, 16:00 CET
  • Wyniki konkursu: listopad 2024

Konkurs jest ERA4Health (NutriBrain 2024)  dwuetapowy.

Nabór wniosków – I etap:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://ptoutline.eu/app/era4healthnutribrain.

Nabór wniosków – II etap:

W drugim etapie autorzy wniosków, które otrzymały najwięcej punktów zostaną poproszeni o przesłanie wniosków pełnych (full proposal). Wnioski zostaną powtórnie sprawdzone pod kątem formalnym i przesłane do oceny merytorycznej na zasadach identycznych jak w pierwszym etapie.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie).

Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach konkursowych, dostępnych m. in. na stronie konkursu: CARDINNOV 2023 – NutriBrain 2024.

Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

58 wyświetleń