X konkurs polsko-tajwański | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-11

X konkurs polsko-tajwański

aaa

Zapraszamy do udziału w dziesiątym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie trzy lata. Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in., efektywności energetycznej, inżynierii  materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa i badań kosmicznych.

Partnerzy

Tajwan.

Dla kogo

Wnioskodawca po stronie polskiej:

Nabór wniosków podzielony jest na dwie ścieżki. Zależnie od ścieżki, wnioski składać mogą:

 • dla ścieżki 1: organizacja badawcza lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych,
 • dla ścieżki 2: przedsiębiorstwo (mikro-, małe lub średnie) lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych i przedsiębiorstw lub z samych przedsiębiorstw.

Na co

W zależności od ścieżki w konkursie, dofinansowanie może być przeznaczone na następujące rodzaje badań:

 • dla ścieżki 1: badania podstawowe (do 15% kosztów kwalifikowalnych projektu), badania przemysłowe, prace rozwojowe,
 • dla ścieżki 2: badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Zakres tematyczny

 • Neuroscience
 • Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy technologies
 • Materials science and engineering
 • Smart Vehicles (including AI and electromobility)
 • Quantum technology and Cybersecurity
 • Space Research

Budżet konkursu

Budżet po stronie polskiej wynosi ok. 5,8 mln zł, z podziałem na ścieżkę 1 i 2:

 • dla ścieżki 1 maksymalna alokacja wynosi 500 000 euro;
 • dla ścieżki 2 maksymalna alokacja wynosi 900 000 euro.

Dofinansowanie

W zależności od wybranej w ramach konkursu ścieżki, beneficjenci mogą, w każdym z krajów, uzyskać dofinansowanie wynoszące:

 • dla ścieżki 1 maksymalnie 30 000 euro na rok, na projekt,
 • dla ścieżki 2 maksymalnie 100 000 euro na rok, na projekt.

W przypadku organizacji badawczej, dofinansowanie realizacji projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Harmonogram konkursu

 • Zakończenie naboru wniosków: 15 czerwca 2022
 • Wyniki konkursu – publikacja ostatecznej listy rankingowej: grudzień 2022

Wnioskodawcy po stronie polskiej składają wnioski na skrzynkę e-mail tajwan@ncbr.gov.pl, zgodnie z informacjami podanymi w dokumentacji konkursowej.

Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione merytorycznie zgodnie z kryteriami przyjętymi dla danego konkursu/programu. Ocena jest niezależna dla każdej ze stron, ostateczna lista rankingowa tworzona jest na podstawie zestawienia wyników oceny w Polsce i na Tajwanie.

W przypadku udziału dwóch lub więcej partnerów z Polski w jednym projekcie wykonawcy powinni przygotować dodatkową, wewnętrzną umowę konsorcjum na etapie składania wniosku krajowego.

Okres realizacji projektu może wynieść maksymalnie 36 miesięcy, przy czym najwcześniejszym dopuszczalnym terminem rozpoczęcia realizacji projektu jest 1 stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje o konkursie

Osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Małgorzata Łukaszewicz (malgorzata.lukaszewicz@pg.edu.pl), tel. 58 348 64 73.

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG lub w formie papierowej należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

53 wyświetleń