Inicjatywa CORNET (35 konkurs) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-18

Inicjatywa CORNET (35 konkurs)

aaa

Celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Kolejne konkursy umożliwiają finansowanie ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.

Dla kogo

Wnioskodawcą w ramach Inicjatywy CORNET jest pojedyncze zrzeszenie branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W realizacji projektu, oprócz Wnioskodawcy, bierze udział podmiot spełniający kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę (np. uczelnia wyższa, instytut badawczy) pełniący rolę wykonawcy badań w projekcie. Politechnika Gdańska nie może być Beneficjentem, ale może być Wykonawcą badań w projekcie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Wnioskodawcą.

Na co

Badania przemysłowe, prace rozwojowe zgodne z potrzebami danej branży oraz inne – działania zw. z rozpowszechnianiem wyników projektu, promocją, zarządzaniem projektem, organizacją posiedzeń Komitetu Użytkowników (w tym koszty dojazdów oraz noclegów członków Komitetu), zgodnie z krajowymi zasadami konkursu oraz regulaminem konkursu międzynarodowego.

Zakres tematyczny

Bez ograniczeń tematycznych. W ramach Inicjatywy CORNET mogą być finansowane projekty o dowolnej tematyce zgodnie z potrzebami danego zrzeszenia branżowego.

Budżet konkursu

Budżet konkursu dla polskich podmiotów w 35. Konkursie wynosi 750 000 EUR.

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu do przeliczeń: 1 euro = 4,6757 PLN

Dofinansowanie

Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego na realizację projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi:

a) do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych przez jednostkę naukową,

b) do 85% w przypadku kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie branżowe, przy czym Beneficjent może ubiegać się o możliwość uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny w szczególnych przypadkach.

Harmonogram konkursu

  • Zakończenie naboru wniosków: 29 marca 2023 r., godz. 12:00 CET
  • Wyniki konkursu: listopad 2023 r.

Nabór wniosków - poziom międzynarodowy:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://cornet.online/EN/CallsForProposals/submission-tool/submission-tool_node.html. Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum międzynarodowego.

Nabór wniosków - poziom krajowy:

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie branżowe) jest zobowiązany złożyć do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. Wniosek krajowy należy złożyć w jeden, z dwóch poniższych sposobów:

  • w wersji papierowej oraz przesłać elektronicznie
  • tylko elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wnioski złożone w konkursie będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione merytorycznie zgodnie z kryteriami przyjętymi dla konkursu CORNET. 

Szczegółowe informacje o konkursie

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Agnieszka Głowacz-Różyńska (agnglowa@pg.edu.pl).

50 wyświetleń