Konkurs Neuron Cofund 2 (III konkurs 2023) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-18

Konkurs Neuron Cofund 2 (III konkurs 2023)

aaa

W ramach programu Neuron Cofund 2 uruchomiony został III międzynarodowy konkurs pt. „Mechanisms of resilience and vulnerability to environmental challenges in mental health”.

Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracę, której celem jest stworzenie warunków rozwoju współpracy, korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich.

Dla kogo

Wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów.

Na co

Zarówno organizacje badawcze, jak i przedsiębiorcy, mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Zakres tematyczny

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu znajdują się w Neuron Cofund 2 (III konkurs 2023).

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR. Maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

Kurs do przeliczeń: 1 EUR = 4, 6963 PLN

Harmonogram konkursu

  • Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): 7 marca 2023
  • Termin składania wniosków pełnych (full proposal): 29 czerwca 2023
  • Wyniki konkursu: listopad 2023

Konkurs Neuron Cofund 2 (III konkurs 2023) jest dwuetapowy.

Nabór wniosków – I etap:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie.

Nabór wniosków – II etap:

W drugim etapie autorzy wniosków, które otrzymały najwięcej punktów zostaną poproszeni o przesłanie wniosków pełnych (full proposal). Wnioski zostaną powtórnie sprawdzone pod kątem formalnym i przesłane do oceny merytorycznej na zasadach identycznych jak w pierwszym etapie.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W przypadku udziału dwóch partnerów z Polski w jednym projekcie wykonawcy powinni przygotować dodatkową, wewnętrzną umowę konsorcjum, która zabezpieczy prawa i obowiązki polskich partnerów w trakcie realizacji projektu.

Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach konkursowych, dostępnych m. in. na stronie konkursu: Neuron Cofund 2 (III konkurs 2023).

Osoby do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami (pm.czp@pg.edu.pl): Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz, Agnieszka Głowacz-Różyńska.

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

30 wyświetleń