Konkurs SHENG 3 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-18

Konkurs SHENG 3

aaa

Konkurs SHENG 3 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (zwaną dalej „NSFC”).

Dla kogo

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa podmioty polskie wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu.

Na co

W konkursie SHENG 3 można otrzymać środki na prowadzenie badań naukowych, wynagrodzenie zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego. W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD) wraz z CV z wykazem publikacji kierowników oraz członków polskiego i chińskiego zespołu badawczego.

Zakres tematyczny

W konkursie SHENG 3 można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze z dyscyplin paneli ST (ST1-ST3, ST6-ST7, ST9-ST10) oraz HS (HS4).

Budżet konkursu

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-chińskich projektów badawczych w konkursie SHENG 3 wynosi 15 000 000 PLN.

We wniosku krajowym należy podać budżet na realizację zadań przez polski zespół, wraz z uzasadnieniem poszczególnych kategorii kosztów, a w JPD – przez zespoły: polski i chiński. Budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a w JPD – w EUR;

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym:
1 EUR = 4,6976 PLN.

Harmonogram konkursu

  • Wniosek krajowy do NCN należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2023 r., godz. 16:00 CET za pośrednictwem systemu OSF
  • Wnioskodawca chiński składa w terminie do dnia 16 marca 2023 r., do godz. 16:00 CST komplet dokumentów wymaganych przez NSFC za pośrednictwem elektronicznego systemu http://isisn.nsfc.gov.cn/egrantweb/
  • Wyniki konkursu: listopad 2023

Wnioski w konkursie SHENG 3 składa się równocześnie w dwóch systemach informatycznych: OSF dla wniosków krajowych składanych do NCN i w systemie NSFC dla wniosków składanych do agencji chińskiej.

Wspólny polsko-chiński wniosek o finansowanie projektu badawczego, załączany do wniosku krajowego w OSF, musi być tożsamy z wersją złożoną do NSFC.

Informacje ujęte we wniosku krajowym muszą być spójne z danymi zawartymi w JPD oraz w CV z wykazem publikacji. Rozbieżności mogą skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Szczegółowe informacje o konkursie

Osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Agnieszka Głowacz-Różyńska (agnieszka.glowacz@pg.edu.pl).

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru, tj. 7.03.2023.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

79 wyświetleń