Konkurs Neuron Cofund 2 (IV konkurs 2024) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-11

Konkurs Neuron Cofund 2 (IV konkurs 2024)

aaa

W ramach programu Neuron Cofund 2 uruchomiony został IV międzynarodowy konkurs pt. „Bidirectional brain-body interactions”.

Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracę, której celem jest stworzenie warunków rozwoju współpracy, korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich.

Dla kogo

Wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów.

Na co

Zarówno organizacje badawcze, jak i przedsiębiorcy, mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Zakres tematyczny

Wnioski powinny dotyczyć zagadnień związanych z badaniami nad rolą dwukierunkowej interakcji mózg-ciało w patogenezie i/lub etiologii chorób neurologicznych i psychiatrycznych a także badań przedklinicznych i klinicznych mających na celu opracowanie nowych strategii zapobiegania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorób, w których zmiany w komunikacji mózg-ciało stanowią istotny proces patologiczny. Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu znajdują się w dokumencie Call Text Neuron Cofund 2 (IV konkurs 2024).

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 200 000 EUR. Maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 300 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

Kurs do przeliczeń: 1 EUR = 4,3465 PLN

Harmonogram konkursu

  • Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): 8 marca 2024
  • Termin składania wniosków pełnych (full proposal): 28 czerwca 2024
  • Wyniki konkursu: listopad 2024

Konkurs Neuron Cofund 2 (IV konkurs 2024) jest dwuetapowy.

Nabór wniosków – I etap:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie.

Nabór wniosków – II etap:

W drugim etapie autorzy wniosków, które otrzymały najwięcej punktów zostaną poproszeni o przesłanie wniosków pełnych (full proposal). Wnioski zostaną powtórnie sprawdzone pod kątem formalnym i przesłane do oceny merytorycznej na zasadach identycznych jak w pierwszym etapie.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni przez NCBR o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W przypadku udziału dwóch partnerów z Polski w jednym projekcie wykonawcy powinni przygotować dodatkową, wewnętrzną umowę konsorcjum, która zabezpieczy prawa i obowiązki polskich partnerów w trakcie realizacji projektu.

Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach konkursowych, dostępnych m. in. na stronie konkursu: Neuron Cofund 2 (IV konkurs 2024).

Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

67 wyświetleń