Konkurs EUREKA nabór w roku 2024 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-24

Konkurs EUREKA nabór w roku 2024

eureka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach inicjatywy Eureka, mającej na celu zwiększenie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi.

Dla kogo

Wnioskodawcą po stronie polskiej może być mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo (MŚP), lub grupa podmiotów złożona z:

  • z mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP);
  • z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem organizacji badawczej i/albo dużego przedsiębiorcy.

Na co

Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Zakres tematyczny

Brak ograniczeń tematycznych.

Budżet konkursu

Alokacja dla polskich wnioskodawców wynosi 5 000 000 PLN.

Wysokość dofinansowania przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych we wniosku międzynarodowym.

Maksymalne dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy wynosi:

  • w przypadku grupy podmiotów: 1 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie dla każdego podmiotu wchodzącego w skład grupy podmiotów nie może przekroczyć 750 000 PLN,
  • w przypadku MŚP: 750 000 PLN.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie. Konkurs ten nie uwzględnia możliwości dofinansowania badań podstawowych ani prac przedwdrożeniowych, a jedynie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Kurs do przeliczeń: 1 EUR = 4,2650 PLN.

Harmonogram konkursu

  • Zakończenie naboru wniosków: 18 października 2024 r. godz. 13:59:59 CEST,
  • Wyniki konkursu: IV kw. 2024 r. lub I kw. 2025 r.

Nabór wniosków – poziom międzynarodowy:

Wniosek międzynarodowy, przygotowany w języku angielskim wraz z liderem i partnerami konsorcjum składany jest elektronicznie na platformie: 

https://eureka.smartsimple.ie/s_Login.jsp.

Wniosek krajowy składany jest elektronicznie, w formie skanów odręcznie podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłanych na adres eureka@ncbr.gov.pl.

Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach konkursowych, dostępnych m. in. na stronie konkursu: Eureka NCBR.

Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 5 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

43 wyświetleń