Kandydat z profilem zaufanym - opcja złożenia dokumentów osobiście | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kandydat z profilem zaufanym - opcja złożenia dokumentów osobiście

Kandydat, który potwierdził dane osobowe profilem zaufanym

Jeżeli dokonałeś potwierdzenia swoich danych osobowych przez profil zaufany, nie masz obowiązku składać dokumentów na studia osobiście. Może złożyć je dowolna wskazana przez Ciebie osoba. Nie jest wymagane upoważnienie.

W przypadku studiów II stopnia - dokumenty należy złożyć zgodnie z harmonogramem rekrutacyjnym, czyli zaraz po zamknięciu rejestracji elektronicznej w systemie eRekrutacja. Nie można ich złożyć ani wcześniej ani później.

Dokumenty należy złożyć w białej, nieopisanej teczce w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej tego Wydziału, do którego należy kierunek wybrany jako pierwszy na liście preferencji.

Przed przyjazdem na uczelnię należy sprawdzić godziny dyżurowania komisji przyjmującej dokumenty - sprawdź dyżury.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

  • kserokopię dyplomu ukończenie studiów I stopnia lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia wraz z oryginałem do wglądu
  • kserokopia zaświadczenia o średniej ważonej lub suplementu do dyplomu wraz z oryginałem do wglądu
     

Absolwent Politechniki Gdańskiej posiadający konto w moja PG, jeżeli potwierdził swoje dane profilem zaufanym nie ma obowiązku dostarczania dokumentów.

Dyplom zagraniczny

  • poświadczona przez PG lub notariusza kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem - z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty wydane w jęz. angielskim nie muszą być tłumaczone
  • apostille/legalizacja + uznanie/nostryfikacja, jeśli wymagane oraz dokument informujący, że dany dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju jego wydania