Konkurs JPIAMR IMPACT 2024: “Interventions Moving forward to Promote ACTion to counteract the emergence and spread of bacterial and fungal resistance and to improve treatments" (IMPACT) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-26

Konkurs JPIAMR IMPACT 2024: “Interventions Moving forward to Promote ACTion to counteract the emergence and spread of bacterial and fungal resistance and to improve treatments" (IMPACT)

aaa

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki.

Dla kogo

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W konkursie mogą wziąć udział organizacje z dziewiętnastu krajów: Australii, Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Izraela, Włoch, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Na co

Zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenie dla polskiego zespołu badawczego, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz na pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Zakres tematyczny

Głównym celem konkursu jest podjęcie działań przeciwko narastającemu globalnemu zagrożeniu związanemu z rozprzestrzenianiem się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze). Projekty finansowane w konkursie muszą mieć na celu poprawę, porównanie i ocenę skuteczności, opłacalności                  i wykorzystania istniejących interwencji przeciwko zakażeniom bakteryjnym/grzybiczym lub zaprojektowanie nowych środków/sposobów leczenia wobec narastającej antybiotykooporności.

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursu JPIAMR 2024.

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCN przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR.

Kurs do przeliczeń 1 EUR = 4,5329 PLN.

Harmonogram konkursu

  • Termin składania wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposal): 14 marca 2024 r., 14:00 CET
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (full proposal): 9 lipca 2024 r.
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 16 lipca 2024 r.
  • Wyniki konkursu: listopad 2024 r.

Konkurs JPIAMR IMPACT 2024 jest dwuetapowy.

ETAP I:

  • poziom międzynarodowy: polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wniosek wspólny wstępny (pre-proposal). Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu. Na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy zobowiązani są skonsultować z NCN projekt budżetu (mailowo), nie składają do NCN żadnych oficjalnych dokumentów.

ETAP II: 

  • poziom międzynarodowy: polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wniosek wspólny pełny (full proposal). Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu.
  • poziom krajowy: polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy, dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

Szczegółowe informacje o konkursie.

Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

26 wyświetleń