Konkurs CHIST-ERA Call 2023 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-26

Konkurs CHIST-ERA Call 2023

chist-era

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi, w ramach następujących obszarów tematycznych:

  1. Multidimensional Geographic Information Systems (MultiGIS)
  2. Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems (SmartC)

Dla kogo

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w  konkursie.

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa polskie podmioty wnioskujące o finansowanie NCN podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów.
Z wnioskiem krajowym występuje lider, wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu.

Na co

W konkursie CHIST-ERA Call 2023 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych.

Zakres tematyczny

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursu CHIST-ERA.

Budżet konkursu

Całkowity budżet przeznaczony przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 000 EUR.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym:
1 EUR = 4,5329 PLN.

Harmonogram konkursu

  • Termin składania wniosków wspólnych w systemie ESS: 10 kwietnia 2024, 17:00 CEST
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 17 kwietnia 2024
  • Wyniki konkursu: październik 2024

Konkurs CHIST-ERA jest jednoetapowy, na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski wspólne pełne.

Nabór wniosków - poziom międzynarodowy:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny, dostępny na międzynarodowej stronie konkursu.

Nabór wniosków - poziom krajowy:

Polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu, który następnie musi złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Szczegółowe informacje o konkursie

Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru, tj. 2.04.2024.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

18 wyświetleń