Na zdjęciu widać mężczyznę podpisującego dokumenty

Podstawą wyjazdów w ramach programu Erasmus+ są umowy międzyinstytucjonalne umożliwiające wymianę między różnymi instytucjami. Mogą je podpisać dwie uczelnie wyższe:
1. w przypadku wymiany między uczelniami z krajów uczestniczących w programie (UE, Norwegia, Liechtenstein, Islandia, Serbia, Macedonia Płn., Turcja) obie uczelnie muszą posiadać kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego;
2. w przypadku wymiany między uczelniami z krajów uczestniczących w programie i krajów partnerskich (pozostałej kraje świata), uczelnie wyższe z kraju uczestniczącego w programie muszą posiadać kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, a uczelnie wyższe z kraju partnerskiego muszą – w drodze umowy międzyinstytucjonalnej, zobowiązać się do przestrzegania zasad zapisanych w karcie Erasmusa. 

Podpisując umowy międzyinstytucjonalne, uczelnie zobowiązują się do:
1. współpracy w zakresie wymiany studentów i/lub pracowników uczelni w ramach programu;
2. przestrzegania wymogów jakości zawartych w Karcie Erasmusa we wszystkich sprawach związanych z organizacją procesu wymiany i zarządzaniem tym procesem;
3. stosowania wskaźników ilościowych i jakościowych zapewniających wysoką jakość i satysfakcjonujące wyniki projektu wymiany. 
 

Politechnika Gdańska ma aktualnie podpisanych ok. 550 umów z uczelniami w krajach programu oraz krajach partnerskich programu Erasmus+.