Politechnika Gdańska jest częścią europejskiej i światowej wspólnoty akademickiej. Wspólnota uczelni działa na rzecz podnoszenia dobrostanu społecznego oraz zrównoważenia ekosystemu Ziemi – we współpracy z uczelniami z Europy i świata, a także z podmiotami z innych sektorów.

Do naczelnych wartości pielęgnowanych przez Politechnikę Gdańską należy troska o warunki i jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Uczelnia aktywnie uczestniczy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu Komisji Europejskiej oraz stosuje zasady wyrażone między innymi w następujących stanowiskach międzynarodowych, a zwłaszcza wspólnotowych: Magna Charta Universitatum, European Code of Conduct for Research Integrity, Europejska Karta Naukowca, Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, Utrecht Declaration on Academic Freedom oraz Deklaracja z Limy w sprawie wolności akademickiej i autonomii instytucji szkolnictwa wyższego.

Do nadrzędnych akademickich wartości, którymi kieruje się Politechnika Gdańska należą:
1. rozwój umiędzynarodowienia jako dźwignia rozwoju tożsamości europejskiej respektującej kultury narodowe i ich dziedzictwo;
2. wzajemne uznawanie wykształcenia, okresów studiów i efektów uczenia się (zgodnie z Konwencją Lizbońską) jako fundament dla rozwoju Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej;
3. wielojęzyczność jako jedna z form realizacji dewizy In varietate concordia.