Umowy Erasmus+

Podstawą wyjazdów w ramach programu Erasmus+ są umowy międzyinstytucjonalne. Mogą je podpisać dwie uczelnie wyższe:
1. w przypadku wymiany między uczelniami z krajów uczestniczących w programie (UE, Norwegia, Liechtenstein, Islandia, Serbia, Macedonia Płn., Turcja) obie uczelnie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (tzw. ECHE);
2. w przypadku wymiany między uczelniami z krajów uczestniczących w programie i krajów partnerskich (pozostałe kraje świata), uczelnie wyższe z kraju uczestniczącego w programie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, a uczelnie wyższe z kraju partnerskiego muszą – w drodze umowy międzyinstytucjonalnej, zobowiązać się do przestrzegania zasad zapisanych w Karcie Erasmusa. 

Podpisując umowy międzyinstytucjonalne, uczelnie zobowiązują się do:
1. współpracy w zakresie wymiany studentów i/lub pracowników uczelni w ramach programu;
2. przestrzegania wymogów jakości zawartych w Karcie Erasmusa we wszystkich sprawach związanych z organizacją procesu wymiany i zarządzaniem tym procesem;
3. stosowania wskaźników ilościowych i jakościowych zapewniających wysoką jakość i satysfakcjonujące wyniki projektu wymiany. 

Politechnika Gdańska ma aktualnie podpisanych ponad 600 umów z uczelniami w krajach programu oraz krajach partnerskich programu Erasmus+. 

 

Umowy ramowe

Umowy ramowe (tzw. Memorandum of Understanding) to rodzaj porozumień niegenerujących zobowiązań finansowych, organizacyjnych bądź materialnych. Uczelnie podpisujące takie porozumienie opisują w nim rodzaj współpracy oraz decydują o kolejnych krokach w celu ich osiągnięcia. Umowy ramowe są więc pierwszym krokiem do nawiązania bardziej ścisłej współpracy. W ramach umów ramowych uczelnie mogą podpisywać aneksy określające już szczegółowo np. warunki wymiany pracowników w ramach projektów badawczych czy innych wspólnych przedsięwzięć. 

Politechnika Gdańska ma aktualnie podpisanych prawie 70 umów ramowych z uczelniami wyższymi w m.in. z Chinach, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Francji, Rosji, Jordanii i kilkunastu innych krajach. 

 

Umowy o wspólnych programach studiów

Wspólne programy studiów (Double Degree bądź Joint Study Programs) to oferta dla studentów umożliwiająca kształcenie na dwóch, a nawet większej liczbie uczelni. Podczas procesu rekrutacji studenci podejmując decyzję o wyborze kierunku, mogą jako jeden z atutów brać pod uwagę, czy na danym kierunku istnieje podpisana międzynarodowa umowa o wspólnym programie studiów. Studentów zainteresowanych podjęciem studiów w ramach Umów o wspólnych programach studiów, prosimy o kontakt bezpośrednio ze swoim wydziałem

Politechnika Gdańska ma aktualnie podpisanych około 20 umów międzynarodowych dotyczących podwójnego dyplomowania z uczelniami wyższymi m.in. w Chinach, Portugalii, Hiszpanii, Norwegii, Szwecji, Włoszech oraz Niemczech.