Umowy międzynarodowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Umowy międzynarodowe

Umowy Erasmus+

Podstawą wyjazdów w ramach programu Erasmus+ są umowy międzyinstytucjonalne. Mogą je podpisać dwie uczelnie wyższe:
1. w przypadku wymiany między uczelniami z krajów uczestniczących w programie (UE, Norwegia, Liechtenstein, Islandia, Serbia, Macedonia Płn., Turcja) obie uczelnie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (tzw. ECHE);
2. w przypadku wymiany między uczelniami z krajów uczestniczących w programie i krajów partnerskich (pozostałe kraje świata), uczelnie wyższe z kraju uczestniczącego w programie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, a uczelnie wyższe z kraju partnerskiego muszą – w drodze umowy międzyinstytucjonalnej, zobowiązać się do przestrzegania zasad zapisanych w Karcie Erasmusa. 

Podpisując umowy międzyinstytucjonalne, uczelnie zobowiązują się do:
1. współpracy w zakresie wymiany studentów i/lub pracowników uczelni w ramach programu;
2. przestrzegania wymogów jakości zawartych w Karcie Erasmusa we wszystkich sprawach związanych z organizacją procesu wymiany i zarządzaniem tym procesem;
3. stosowania wskaźników ilościowych i jakościowych zapewniających wysoką jakość i satysfakcjonujące wyniki projektu wymiany. 

Politechnika Gdańska ma aktualnie podpisanych ponad 600 umów z uczelniami w krajach programu oraz krajach partnerskich programu Erasmus+. 

 

Umowy ramowe

Umowy ramowe to rodzaj porozumień niegenerujących zobowiązań finansowych, organizacyjnych bądź materialnych. Uczelnie podpisujące takie porozumienie opisują w nim rodzaj współpracy oraz decydują o kolejnych krokach w celu ich osiągnięcia. Umowy ramowe są więc pierwszym krokiem do nawiązania bardziej ścisłej współpracy. W ramach umów ramowych uczelnie mogą podpisywać aneksy określające już szczegółowo np. warunki wymiany pracowników w ramach projektów badawczych czy innych wspólnych przedsięwzięć. 

Politechnika Gdańska ma aktualnie podpisanych prawie 70 umów ramowych z uczelniami wyższymi w m.in. z Chinach, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Francji, Rosji, Jordanii i kilkunastu innych krajach. 

 

Umowy o podwójnym dyplomowaniu i studiach wspólnych

Studia Double Degree 
Programy wspólnego dyplomowania, zwane popularnie „Double Degree” to oferta dla studentów umożliwiająca zdobycie w ramach jednego cyklu studiów dyplomu dwóch, a nawet większej liczby uczelni. Podczas procesu rekrutacji studenci podejmując decyzję o wyborze kierunku, mogą jako jeden z atutów, którym kierują się przy wyborze, brać pod uwagę, czy na danym kierunku istnieje podpisana umowa o wielokrotnej kwalifikacji.

Studia Joint Programmes
Studia w ramach programu wspólnego zakładają konieczność odbycia części studiów w uczelni partnerskiej. Przy umowach zawartych z większą liczbą uczelni, określone mogą być również: sposób i zasady realizacji pracy dyplomowej, sposób prowadzenia pracy, zasady dotyczące przypisania promotorów z danych uczelni, zasady przeprowadzenia obrony pracy dyplomowej. 

Warunkiem uzyskania dyplomu z uczelni partnerskich jest spełnienie wymogów stawianych przez każdą z nich. Wymogi te są uwarunkowane przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju, danej uczelni (dotyczy to również spełnienia wymogów programowych danego kierunku studiów). Zasady przystąpienia do realizacji wspólnych studiów określane są przez wydziały, koordynatorów umów lub wymiany międzynarodowej wskazujących niezbędne wymogi do spełnienia. 

Politechnika Gdańska ma aktualnie podpisanych ponad 30 umów międzynarodowych dotyczących podwójnego dyplomowania z uczelniami wyższymi m.in. w Chinach, Portugalii, Hiszpanii, Norwegii, Szwecji, Włoszech oraz Niemczech.