Politechnika Gdańska przeprowadza procedurę nostryfikacji dyplomów w poniższych dyscyplinach:
architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; ekonomia i finanse; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria; chemiczna; inżynieria lądowa, geodezja i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; matematyka; nauki chemiczne; nauki fizyczne; nauki o zarządzaniu i jakości. 

W celu rozpoczęcia procedury nostryfikacji należy złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM). Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG nr 22/2023 z 22 maja 2023 r. opłatę za postępowanie nostryfikacyjne ustala się w wysokości 3 000 zł.

Krok 1: Przygotowanie wniosku i wymaganych dokumentów. Zapraszamy do wstępnego przygotowania wniosku online w systemie Zgłoszenia PG
Osoba ubiegająca się o nostryfikację lub potwierdzenie ukończenia studiów składa następujące dokumenty:

 • Wniosek z oświadczeniami 
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu zalegalizowany lub opatrzony apostille do wglądu).
 • Dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, w tym:
  • Potwierdzona przez uczelnię macierzystą kserokopia programu studiów z określonymi efektami uczenia się.
  • Potwierdzona przez uczelnię macierzystą kserokopia planu studiów.
  • Kserokopia suplementu (oryginał suplementu do wglądu) lub potwierdzona przez uczelnię karta przebiegu studiów.
  • Portfolio w języku polskim lub angielskim, zawierające prace lub projekty wykonane w okresie studiów.
 • Kserokopia świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację została przyjęta na studia (oryginał do wglądu).
 • Tłumaczenie przysięgłe przedkładanych dokumentów na język polski, jeśli oryginał został wydany w innym języku niż angielski.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za postępowanie (w terminie do 14 dni od złożenia wniosku).

Krok 2: Osobiste złożenie wniosku 
Osoba ubiegająca się o nostryfikację zobowiązana jest dostarczyć osobiście wersje oryginalne wniosku oraz wymagane w procedurze dokumenty (oryginalne papierowe wersje + 1xkopia, PG zachowa kopie po zweryfikowaniu z oryginałami). Wnioskujący przedstawia dowód tożsamości. 
PG przekazuje fakturę do wniesienia opłaty za postępowanie w ciągu 14 dni od złożenia dokumentów.
Jeśli Politechnika Gdańska (PG) nie ma właściwości do przeprowadzenia postępowania w danej dyscyplinie, wydawane jest postanowienie o odmowie przeprowadzenia procedury, a opłata za postępowanie nie jest pobierana.

Krok 3: Ocena wniosku 
PG weryfikuje kompletność i formalną poprawność złożonych dokumentów. Jeśli występują braki formalne w złożonym wniosku lub dokumentacji, osoba ubiegająca się o nostryfikację jest wzywana do uzupełnienia dokumentów w terminie min. 14 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

Krok 4: Zakończenie procedury - wydanie Zaświadczenia o uznaniu dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu
Uczelnia potwierdza lub odmawia potwierdzenia uznania dyplomu ukończenia studiów w terminie do 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Wnioskujący otrzymuje powiadomienie o zakończeniu procedury i odbiera Zaświadczenie osobiście w Centrum Współpracy Międzynarodowej PG.