Data Journals | Politechnika Gdańska

Treść strony

Data Journals

Cykle procesów badawczych oraz publikacyjnych w poszczególnych dyscyplinach naukowych są często bardzo zróżnicowane. Niejednokrotnie czas udostępnienia danych i zaistnienia ich w obiegu informacji naukowej jest bardzo istotny. Z tego powodu powstały czasopisma specjalizujące się w publikacjach opisujących nie tyle wnioski i efekty analizy danych zgromadzonych w toku badań ile same dane i sposób ich pozyskania. Artykuły opisujące zbiory danych najczęściej określa się mianem „data descriptors”. Są one recenzowane naukowo przez ekspertów z danej dyscypliny, a najważniejszymi kryteriami przy ich ocenie jest jakość (procedury, przyjęte metody), ale także unikalność oraz potencjalna przydatność danych w badaniach innych naukowców. Czasopisma skupiające się na danych badawczych mogą mieć charakter multidyscyplinarny jak np. Scientific Data, Data in Brief albo publikować „data descriptors” tylko z określonej dziedziny, np. Geoscientific Model Development. Niejednokrotnie zawierają one również inne typy publikacji, np. analizy przedstawiające całkowicie nowe sposoby na wykorzystanie wcześniej opublikowanych zbiorów danych.

Standardowe elementy Data Journals

Każde z czasopism opracowało własne wymagania dla autorów oraz strukturę artykułów, jednak można wyodrębnić zestaw standardowych elementów składających się na tego typu publikację:

  • Zbiór danych – czyli dataset musi zostać najpierw umieszczony w repozytorium danych badawczych. Takie repozytorium powinno funkcjonować zgodnie z zasadami FAIR, a przede wszystkim zapewniać zbiorowi identyfikator DOI.
  • Opis badań – w jakim celu zgromadzono opisywane dane, czego dotyczy projekt badawczy.
  • Opis zawartości datasetu – jakie dane wchodzą w skład zbioru, jakie formaty wykorzystano, jakie zmiany wprowadzono, jeśli istnieje kilka wersji datasetu.
  • Metody – w jaki sposób pozyskano dane, jaka aparatura została wykorzystana i jak skonfigurowana, jakie były warunki prowadzonych pomiarów itp.
  • Możliwość ponownego wykorzystania – zawsze trzeba określić, na jakiej licencji dane zostały udostępnione. Niektóre czasopisma z góry określają licencję Creative Commons, która musi zostać użyta, inne wymagają jedynie opisania warunków korzystania oraz ewentualnych ograniczeń.
  • Wartość danych – należy przedstawić powody, dla których artykuł o danych powinien zostać opublikowany, dlaczego są unikalne, w jaki sposób mogą zostać wykorzystane przez innych naukowców i co wnoszą do aktualnego stanu wiedzy.
Wykaz czasopism

Poniżej zostały przedstawione czasopisma publikujące „data descriptors”, które zostały ujęte w aktualnym wykazie czasopism MEiN. Linki w tytule czasopisma prowadzą do strony wydawcy, natomiast linki do bazy czasopism w serwisie MOST Wiedzy pozwalają na szybkie sprawdzenie informacji o czasopiśmie, w tym dyscyplin naukowych przydzielonych do czasopisma przez MEiN.
Wykaz czasopism pkt. 200-40 Pełny wykaz czasopism