Data Journals | Politechnika Gdańska

Treść strony

Data Journals

W obiegu naukowym funkcjonują czasopisma specjalizujące się w publikacjach opisujących, nie tyle wnioski i efekty analizy danych zgromadzonych w toku badań, ile same dane i sposób ich pozyskania. Artykuły opisujące zbiory danych najczęściej określa się mianem "data descriptors". Są one recenzowane naukowo przez ekspertów z danej dyscypliny, a najważniejszymi kryteriami przy ich ocenie jest jakość (procedury, przyjęte metody), ale także unikalność oraz potencjalna przydatność danych w badaniach innych naukowców. Czasopisma skupiające się na danych badawczych mogą mieć charakter multidyscyplinarny jak np. Scientific Data, Data in Brief albo publikować "data descriptors" tylko z określonej dziedziny, np. Geoscientific Model Development. Niejednokrotnie zawierają one również inne typy publikacji, np. analizy przedstawiające całkowicie nowe sposoby na wykorzystanie wcześniej opublikowanych zbiorów danych.

Standardowe elementy

Każde z czasopism, publikujące artykuły opisujące zbiory danych tzw. "data descriptors", opracowało własne wymagania dla autorów oraz strukturę artykułów. Jednak można wyodrębnić zestaw standardowych elementów składających się na tego typu publikacje:

  • Zbiór danych (dataset) - musi zostać najpierw umieszczony w repozytorium danych badawczych. Takie repozytorium powinno funkcjonować zgodnie z zasadami FAIR, a przede wszystkim zapewniać zbiorowi identyfikator DOI.
  • Opis badań - informacje w jakim celu zgromadzono opisywane dane oraz czego dotyczy projekt badawczy.
  • Opis zawartości datasetu - charakterystyka opisująca jakie dane wchodzą w skład zbioru, wykorzystanych formatów, oraz wprowadzonych zmian między kolejnymi wersjami datasetu.
  • Metody - sposób pozyskania danych, wykorzystana aparatura oraz jej konfiguracja, warunki prowadzonych pomiarów itp.
  • Możliwość ponownego wykorzystania - wskazanie, na jakiej licencji dane zostały udostępnione. Niektóre czasopisma z góry określają licencję Creative Commons, która musi zostać użyta, inne wymagają jedynie opisania warunków korzystania oraz ewentualnych ograniczeń.
  • Wartość danych - przedstawienie powodów, dla których artykuł o danych powinien zostać opublikowany, dlaczego są one unikalne oraz w jaki sposób mogą zostać wykorzystane przez innych naukowców i co wnoszą do aktualnego stanu wiedzy.
Wykaz czasopism

Wśród czasopism wymienionych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych publikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki znajdują się również czasopisma data journals oraz publikujące "data descriptors". Poniżej zaprezentowano zestawienie takich data journals wraz z informacją o wskaźniku Journal Impact Factor oraz opłacie za publikację w modelu Open Access (Article Processing Charges - APC). Linki w tytule czasopisma prowadzą do strony wydawcy, natomiast linki do bazy czasopism w serwisie MOST Wiedzy pozwalają na szybkie sprawdzenie informacji o czasopiśmie, w tym punktacji oraz dyscyplin naukowych przydzielonych do czasopisma przez MEiN.

Dodatkowo przedstawiono listę czasopism naukowych publikujących artykuły opisujące zbiory danych badawczych.
Wykaz czasopism pkt 200-40    Pełny wykaz czasopism

Analizy bibliometryczne

Analizy bibliometryczne czasopism Scientific Data i Scientific Reports, publikujących artykuły związane z danymi badawczymi (data papers, data descriptors), przygotowane przez dr inż. Beatę Adamczak.
Scientific Data    Scientific Reports