Data steward to osoba, która wspiera badaczy we wszelkich kwestiach związanych z zarządzaniem danymi i ich udostępnianiem. Data steward jest również odpowiedzialny za realizację polityk wykorzystania danych i bezpieczeństwa określonych w ramach uczelnianej inicjatywy zarządzania danymi.

W celu prawidłowego oraz efektywnego zarządzania danymi badawczymi uczelnie coraz częściej regulują związane z tym działania swoich naukowców. Przykład może stanowić Procedura promocji publikacji Open Access i Open Research Data wprowadzona zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej w lutym 2021 r. Pełny tekst zarządzenia dostępny jest po zalogowaniu w Repozytorium Dokumentów PG.

Światowe organizacje związane z otwartymi danymi badawczymi, regularnie prowadzą szkolenia dla przyszłych Data Stewardów. Jedną z najważniejszych organizacji, która propaguje idee Data Steward jest GO FAIR.

Zarządzanie danymi badawczymi jest kluczowym elementem prowadzonych badań naukowych zwłaszcza w ramach projektów naukowych. Aby wyniki prowadzonych badań były wiarygodne, wymagają one zastosowania właściwych procedur, technologii oraz wykwalifikowanego personelu. Prawidłowe zarządzanie danymi badawczymi, a następnie udostępnienie ich w odpowiednich repozytoriach to główne elementy, pozwalające na efektywne promowanie swojego dorobku wśród zainteresowanych odbiorców jak np.: naukowcy, przedstawiciele przemysłu czy studenci.

Data stewardzi zajmują się:
  • organizacją szkoleń (stacjonarnych i online) o tematyce związanej z zarządzaniem danymi badawczymi oraz szeroko pojętą Otwartą Nauką,
  • doradztwem z zakresu przygotowania planów zarządzania danymi do wniosków grantowych oraz ich późniejszą weryfikacją,
  • wsparciem naukowców w przełożeniu zasad i dobrych praktyk dotyczących danych badawczych na praktyczne rozwiązania możliwe do zastosowania w ich projektach naukowych,
  • pomocą w odpowiednim zabezpieczeniu i przetworzeniu danych badawczych tak, aby udostępnić je w najszerszym możliwym zakresie, przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnej ochrony ich poufności i integralności,
  • przekazywaniem różnymi kanałami informacyjnymi wiedzy o tym, w jaki sposób gromadzić, przechowywać, przetwarzać i ostatecznie udostępniać dane badawcze,
  • promowaniem osiągnięć naukowców w obszarze Otwartej Nauki,
  • czynnym udziałem w opracowaniu procedur związanych z zarządzaniem danymi badawczymi pozyskiwanymi w projektach,
  • działalnością w międzynarodowych organizacjach i grupach roboczych, których celem jest wypracowanie uniwersalnych standardów, które umożliwiłyby znaczne przyspieszenie obiegu informacji naukowej,
  • wsparciem dla innych uczelni przy tworzeniu i rozwijaniu jednostek analogicznych do naszej, a także koordynacja wspólnych działań poprzez tworzenie krajowej sieci centrów kompetencji,
  • wszelkimi zagadnieniami związanymi z tematyką danych badawczych, które można zidentyfikować w różnych obszarach funkcjonowania uczelni.