Otwarty dostęp (ang. Open Access; OA) oznacza, że każdy użytkownik Internetu ma możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie dostępu do tych publikacji. Otwarty dostęp (Open Access) do publikacji naukowych jest jednym z elementów - obok otwartych danych badawczych, otwartych metod i protokołów badawczych, otwartego dostępu do narzędzi i wszelkich materiałów niezbędnych do powtórzenia danego badania,  otwartego oprogramowania, otwartego notatnika laboratoryjnego (in. otwartego notesu, otwartego notatnika badawczego), otwartych recenzji i otwartych zasobów edukacyjnych - składujących się na otwartość w nauce. W przypadku patentów, zasada obowiązująca mówi, że najpierw musi mieć miejsce komercjalizacja wyników i patentowanie, a dopiero potem publikowanie. Otwarty dostęp do publikacji naukowych musi być zgodny z prawami własności intelektualnej.

Otwarty dostęp w praktyce jest realizowany za pośrednictwem różnych opcji, m.in. tzw. drogi zielonej (samoarchiwizacji), czyli udostępniania artykułów w otwartych repozytoriach. W tym modelu to prenumeratorzy pokrywają koszty związane z procesem publikacji, co oznacza, że ich autorzy nie muszą wnosić opłat. Autorzy w tym modelu sami udostępniają - na wybranej licencji - za zgodą wydawcy w repozytorium lub np. na swojej stronie internetowej preprint lub/i postprint swojego artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym. Autor w "zielonej" opcji zachowuje prawo ponownego wykorzystania swoich artykułów do różnych celów i nie ponosi opłat (koszty publikacji są pokrywane z opłat za prenumeratę wnoszonych przez biblioteki). Drugim rozwiązaniem jest wykorzystanie przez autora tzw. drogi złotej, oznaczającej publikowanie artykułu na wybranej licencji w otwartym czasopiśmie oferującym standardowo otwarty dostęp do wszystkich artykułów. Stosowane są także inne rozwiązania.

Dostęp do tekstów naukowych w otwartym dostępie jest darmowy, samo zaś ich publikowanie może wiązać się z wysokimi kosztami (z wyjątkiem tzw. "zielonej drogi"). Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest pokrywanie kosztów publikowania (APC – article processing charges) z grantów lub z dofinansowania z uczelni (wykazanych jako afiliacja pracownika naukowego). Poniżej przedstawiono wybrane źródła finansowania badań i publikacji naukowych:

Istotną kwestią jest także wybór wiarygodnego czasopisma Open Access, unikając tzw. drapieżnych czasopism.

Wśród korzyści modelu otwartego dostępu do publikacji naukowych dla społeczeństwa wymieniane są m.in.:

  • lepszy obieg cyfrowych treści naukowych (publikacje, dane badawcze),
  • podnoszenie jakości badań (przeciwdziałanie plagiatom),
  • promocja nauki w społeczeństwie, efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych.

Większa dostępność publikacji w zdecydowany sposób pozytywnie wpływa na prestiż i liczbę cytowani naukowców, pośrednio budując wysoki prestiż uczelni.

Otwarty dostęp do publikacji naukowych będących rezultatem badań (współ)finansowanych ze środków publicznych, w tym ze środków unijnych, jest obowiązkowym wymogiem w europejskim programie Horyzont Europe finansowanym przez UE. Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęło w dn. 23.10.2015 r. politykę otwartego dostępu zawartą w dokumencie pt. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce.