Horyzont Europa (2021-2027)

Horyzont Europa to kluczowy program finansowania badań naukowych i innowacji UE o budżecie 95,5 mld Euro. Program ułatwia współpracę i wzmacnia wpływ badań i innowacji w opracowywaniu, wspieraniu i wdrażaniu polityk UE przy jednoczesnym stawianiu czoła globalnym wyzwaniom. Tworzy miejsca pracy, w pełni angażuje pulę talentów UE, pobudza wzrost gospodarczy, promuje konkurencyjność przemysłu i optymalizuje wpływ inwestycji w ramach wzmocnionej Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Program wspiera tworzenie i lepsze rozpowszechnianie doskonałej wiedzy i technologii.

Nowe elementy w programie Horyzont Europa
  • Europejska Rada ds. Innowacji - wsparcie dla innowacji o potencjalnie przełomowym i destrukcyjnym charakterze z potencjałem zwiększania skali, który może być zbyt ryzykowny dla prywatnych inwestorów. To 70% budżetu przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Misje - zestawy środków do osiągnięcia śmiałych, inspirujących i konkretnych celów w ustalonym czasie. W ramach programu Horyzont Europa istnieje 5 głównych obszarów misji
  • Polityka Otwartej Nauki - otwarty dostęp do publikacji i zasady otwartej nauki są stosowane obowiązkowo w całym programie.
  • Nowe podejście do partnerstwa - ukierunkowana na cele i bardziej ambitna współpraca z przemysłem na rzecz wspierania celów polityki UE.