Podczas pracy współczesnego badacza bardzo istotne jest właściwe podejście do kwestii prawnych i etycznych. Każdy naukowiec powinien zadbać o te aspekty już na etapie badań oraz gromadzenia danych. Działania takie ułatwiają obchodzenie się z wytworzonymi danymi w trakcie prowadzonych badań oraz ich ponowne wykorzystanie, zarówno przez wytwórcę, jak i innych badaczy.

Dane badawcze, które mają być ponownie wykorzystane, mogą pochodzić z: wcześniejszych projektów własnych lub projektów kolegów z tej samej jednostki; otwartych repozytoriów; zbiorów badaczy z innej jednostki; stron internetowych czy specjalnych zamkniętych kolekcji, np. muzeów lub bibliotek. Ponowne wykorzystanie danych badawczych definiuje się jako: wyszukiwanie, przetwarzanie oraz analizowanie istniejących zbiorów danych w celu stworzenia nowej wiedzy.

Istnieje kilka kwestii dotyczących ponownego wykorzystania danych, które należy rozważyć na etapie planowania projektu badawczego. Są to m.in.:

Dodatkowo w przypadku badań naukowych z udziałem ludzi kwestią etyczno-prawną szczególnej wagi jest pozyskanie świadomej zgody uczestników, uwzgledniającej zarówno cel i sposób wykorzystania danych w przyszłości, jak i obejmującej kwestie anonimowości, prywatności i poufności danych.