Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

mobilność

Geodezja i kartografia są związane nie tylko z redakcją map. Podczas studiów przekonasz się jak niezwykle istotną rolę pełni geodeta. Poznasz zagadnienia związane z procesem inwestycyjnym, badaniem stanu prawnego nieruchomości, monitoringiem budowli i środowiska, a także analizami geoprzestrzennymi.

Zadania współczesnej geodezji i kartografii wynikają z obowiązujących uwarunkowań prawnych, a także technicznych i dotyczą tworzenia opracowań kartograficznych, monitoringu budowli i środowiska, analiz geoprzestrzennych czy badań stanu prawnego nieruchomości. Do wyznaczania położenia obiektów stosowane są techniki pomiarów naziemnych i satelitarnych. Wyniki pomiarów oraz inne informacje o obiektach tworzą relacyjną bazę danych wykorzystywaną do różnorodnych analiz opracowywanych na potrzeby racjonalizacji gospodarki przestrzennej, usprawnienia procesów inwestycyjnych oraz wspomagania akcji ratowniczych w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń.
Na studiach realizowane są profile kształcenia, które przygotowują do wykonywania pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych oraz ich numerycznego opracowywania i wizualizacji.  


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalność: 

  • Geomatyka i geoinformatyka
    Geomatyka integruje źródła danych, ich agregację i migrację poprzez zdobywanie, modelowanie, analizę i zarządzanie danymi przestrzennymi zaopatrzonymi w referencje przestrzenne. Opiera się ona na naukowych założeniach geodezji i kartografii, wykorzystuje detektory w celu rejestracji przestrzennych i innych danych (z przestrzeni naziemnej i podziemnej, wodnej, powietrznej oraz kosmicznej). Obejmuje proces przekształcania danych pochodzących z różnych źródeł oraz ich integrację w system informacyjny z uwzględnieniem dokładnościowej analizy danych.
    Geoinformatyka zajmuje się zastosowaniem narzędzi informatycznych do przetwarzania danych przestrzennych, z odniesieniem się do współczesnych rozwiązań z zakresu agregacji, transmisji i bezpieczeństwa danych. Obejmuje zastosowania informatyki w pozyskiwaniu danych, tworzeniu systemów monitoringu przestrzeni oraz wykorzystaniu naukowych rozwiązań z zakresu informatyki do realizacji zadań z zakresu pozycjonowania i wymiarowania w przestrzeni.

Perspektywy zatrudnienia:

  • Firmy geodezyjne w branży inżynierskiej i geoinformatycznej
  • Jednostki geodezyjne w administracji publicznej
  • Placówki naukowo-badawcze
  • Biura usług geodezyjnych i projektowych

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WILiŚ