Rekrutacja standardowa – rekrutacja otwarta dla wszystkich kandydatów (w ramach puli miejsc)


Spotkanie informacyjne z kandydatami - nagrane spotkanie oraz prezentacja


Podstawy prawne rekrutacji standardowej na r.a. 2024/2025
 

Zasady rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na r.a. 2024/2025

Ogłoszenie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i składów komisji rekrutacyjnych na r.a. 2024/25

Komunikat Prorektorki ds. studenckich w sprawie przyznawania miejsc w domach studenckich


Harmonogram rekrutacji standardowej na r.a. 2024/2025
Termin Działanie

6.03.2024 (środa)

Publikacja na stronie szkoły list potencjalnych promotorów uprawnionych do objęcia opieką promotorską nowych doktorantów -> więcej informacji

UWAGA! 
Za znalezienie sobie promotora i zainicjowanie kontaktu odpowiedzialny jest sam kandydat, szkoła nie pośredniczy w nawiązaniu tego kontaktu

8.04.2024 (poniedziałek) 
godz. 14.00

spotkanie z kandydatami do Szkoły Doktorskiej -> więcej informacji

22.04.2024 (poniedziałek)

uruchomienie elektronicznego naboru do Szkoły Doktorskiej w systemie rekrutacyjnym uczelni

od 22.04.2024 (poniedziałek)
do 13.05.2024 godz. 11.00 (poniedziałek)

przyjmowanie aplikacji do Szkoły Doktorskiej wraz z kompletem dokumentów – aplikacja jest składana elektronicznie w systemie rekrutacyjnym po utworzeniu w systemie konta kandydata, a skany dokumentów są dołączane bezpośrednio do elektronicznej aplikacji

UWAGA!
W tygodniu 1–3.05.2024 biuro nie będzie przyjmować dokumentów i odpowiadać na maile – długi weekend.

od 22.04.2024 (poniedziałek)
do 20.05.2024 (poniedziałek)

ocena złożonych aplikacji przez Biuro Szkoły – na bieżąco sprawdzanie pod względem formalnym, kierowanie do poprawek i przekazywanie do oceny komisji

UWAGA!
Kandydat jest zobowiązany na bieżąco reagować na komunikaty wysyłane do niego na maila.

od 21.05.2024
(wtorek)
do 27.05.2024 (poniedziałek)

ocena złożonych wniosków przez komisje rekrutacyjne

UWAGA!
Kandydat jest zobowiązany na bieżąco reagować na komunikaty wysyłane do niego na maila

od 27.05.2024 (poniedziałek) 
do 4.06.2024 (wtorek)

rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do Szkoły Doktorskiej:

 • ostateczny termin dostarczenia poświadczenia wybranego osiągnięcia naukowego
 • kontrola liczby doktorantów pod opieką promotora

UWAGA! 
Dokładny termin rozmowy oraz miejsce zostanie podane kandydatowi bezpośrednio przez komisję. Kandydat jest zobowiązany na bieżąco reagować na komunikaty wysyłane do niego na maila.

do 6.06.2024 (czwartek)
do godz. 12.00
przekazanie przez komisje rekrutacyjne list rankingowych – wyników rekrutacji po rozmowach kwalifikacyjnych do szkoły doktorskiej
od 6.06.2024 (czwartek) do 19.06.2024 (środa) ostateczna weryfikacja list rankingowych i kandydatów, generowanie list wstępnych

do 19.06.2024 (środa) godz. 17.00

ogłoszenie list rankingowych – publikacja wyników rekrutacji na stronie Szkoły Doktorskiej

 • w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia list kandydat może zrezygnować z podjęcia kształcenia

UWAGA!
Osoby z zagranicznym wykształceniem do czasu ostatecznej weryfikacji przez NAWA oraz osoby niedysponujące dyplomem do czasu jego dostarczenia umieszczane będą na liście rankingowej z adnotacją „przyjęty warunkowo”

od 24.06.2024 (poniedziałek) do 10.07.2024 (środa)

składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim

Więcej informacji nt. przyznawania miejsc w domach studenckich

do 12.07.2024 (piątek)

Dotyczy kandydatów przyjętych warunkowo - z krajów wymagających wizy:

 • wystawianie zaświadczeń dla cudzoziemców wstępnie przyjętych do Szkoły Doktorskiej w celu ubiegania się o wizę – promesy przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. 

UWAGA! 
Kandydat podczas aplikowania do Szkoły Doktorskiej odpowiada za podanie w systemie rekrutacyjnym aktualnych danych adresowych i danych paszportowych oraz w przypadku zaistnienia zmian – powiadomienie o tym fakcie pracowników Biura Szkoły i ich natychmiastową aktualizację. Z uwagi na brak akceptacji przez ambasady/konsulaty skanów zaświadczenia przygotowane w oparciu o te dane będą wysyłane drogą pocztową na adres wskazany w systemie rekrutacyjnym.

Szkoła Doktorska nie odpowiada za sposób, jakość i szybkość działanie ambasad / konsulatów, terminy wyznaczane kandydatowi czy też efekt końcowy procesu weryfikacji – wydanie lub odmowę wydania wizy. Wskazane jest, by kandydat jak najszybciej aplikował o wizę, aby zapewnić sobie możliwość przyjazdu na uczelnię w terminie wskazanym w harmonogramie.

Wrzesień 2024

Dotyczy kandydatów nieprzyjętych:

 • wystawianie i udostępnianie decyzji administracyjnych kandydatom nieprzyjętym do Szkoły Doktorskiej

UWAGA!
Złożenie „odwołania” od wyników rekrutacji, tj. złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie nieprzyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest możliwe wyłącznie po potwierdzeniu odbioru decyzji administracyjnej na zasadach określonych w Zasadach Rekrutacji. Kandydaci otrzymują decyzję drogą elektroniczną – jest ona dostarczana bezpośrednio w systemie rekrutacyjnym i cały proces odwoławczy odbywa się również w systemie.

Więcej informacji nt. wnoszenia i doręczania rekrutacyjnych decyzji administracyjnych oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy utrwalonych w postaci elektronicznej.

do 30.09.2024 (poniedziałek)

Dotyczy kandydatów przyjętych warunkowo bez dyplomu magistra na moment składania aplikacji:

 • ostateczny termin obrony pracy magisterskiej
 • ostateczny termin złożenia zaświadczenia o obronie pracy magisterskiej

1.10.2024 (wtorek)

Dotyczy kandydatów przyjętych (warunkowo):

 • przewidywany termin rozpoczęcia roku akademickiego
 • najwcześniejszy możliwy termin uzyskania statusu doktoranta oraz nabycia prawa do stypendium doktoranckiego*

* Uwaga: Wpis na listę doktorantów (uzyskanie statusu doktoranta oraz nabycie prawa do stypendium doktoranckiego) następuje z datą podpisania aktu ślubowania doktoranta i przedłożenia dokumentów stwierdzających uprawnienia do stypendium doktoranckiego i związanych z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

do 31.10.2024 (czwartek)

Dotyczy kandydatów przyjętych (warunkowo):

 • okazanie oryginałów dokumentów załączonych w systemie rekrutacyjnym w postaci skanów
 • dostarczenie dyplomu oraz podpisania aktu ślubowania doktoranta 
 • przedłożenie dokumentów stwierdzających uprawnienia do stypendium doktoranckiego i związanych z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym
 • ostateczny termin przyjazdu cudzoziemców - w przypadku chęci uzyskania gwarancji miejsca w akademiku (wnioskowanie o akademik odbywa się poza Szkołą i kandydat sam musi dopilnować stosownych terminów i procedur)

29.11.2024 (piątek)

Dotyczy kandydatów przyjętych (warunkowo) - tylko cudzoziemców z krajów wymagających uzyskania wizy:

 • ostateczny termin przyjazdu cudzoziemców bez zapewnienia miejsca w akademiku (kandydat samodzielnie musi zapewnić sobie zakwaterowanie poza kampusem PG)