Informacje ogólne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Informacje ogólne

Szkoły doktorskie w Polsce

Reforma szkolnictwa wyższego wprowadzona nową ustawą z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (ustawa 2.0, zwana też Konstytucją dla Nauki) wprowadza szereg zmian w zakresie zarządzania uczelnią, kształcenia studentów i doktorantów oraz prowadzenia i oceny badań naukowych.

Zapoznaj się z treścią ustawy

Doktoranci i młodzi naukowcy

  • nowy model kształcenia doktorantów – szkoły doktorskie,
  • stypendia dla każdego doktoranta,
  • nowe rozwiązania mające na celu podniesienie jakości rozpraw doktorskich,
  • urlopy rodzicielskie dla doktorantów,
  • nowe zasady przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora.

W zakresie studiów doktoranckich ustawa wprowadza szkoły doktorskie, które będą prowadzone przez uczelnie i instytuty naukowe posiadające co najmniej kategorię naukową na poziomie B+ w dwóch dyscyplinach, a w okresie przejściowym przez podmioty posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora, przez co zakłada się, że całkowicie zmieni model kształcenia doktorantów w Polsce z umasowionego na elitarny i projakościowy. Szkoły rozpoczną swoje funkcjonowanie od r.a. 2019/2020 (pierwszy rocznik zarekrutowany na nowych zasadach), co oznacza, że doktoranci, którzy rozpoczną studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.

Doktoranci, którzy rozpoczną naukę w szkołach doktorskich zobowiązani są do odbycia do 60 godzin praktyk zawodowych rocznie. Natomiast doktoranci kontynuujący naukę na starych zasadach zobowiązani są do odbycia do 90 godzin praktyk zawodowych rocznie.

Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy jednak zatrudnienia w celu realizacji projektu badawczego. Po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym zakaz ten nie obowiązuje.

Stopień doktorski będzie można uzyskać zarówno w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, jak i w trybie eksternistycznym. Przewody doktorskie na starych zasadach będzie można otwierać do 30 kwietnia 2019 r. (i zakończyć do 31 grudnia 2021 r.), a na nowych – od 1 października 2019 r. (postępowania ws nadania stopnia doktora nie w okresie 1 maja – 30 września 2019 r. nie będą wszczynane).