Wyjazdy doktorantów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wyjazdy doktorantów

Zasady rozliczania wyjazdów doktorantów (studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej) reguluje § 3 Zarządzenia Rektora PG nr 32/2017 z dn. 29 grudnia 2017 r.:

"1. W uzasadnionych przypadkach Politechnika Gdańska może pokryć koszty wyjazdu własnych studentów lub doktorantów, którzy poza siedzibą Uczelni realizują zadania związane z procesem kształcenia (praktyki, seminaria, zawody, konkursy, konferencje itp.) lub inne zadania (działalność kół naukowych, reprezentowanie uczelni w turniejach, zawodach itp.). Studenci/doktoranci mają prawo ubiegania się o zwrot takich kosztów.

2. Wyjazd studenta lub doktoranta nie jest wyjazdem w ramach podróży służbowej.

3. Podanie o pokrycie kosztów wyjazdu student/doktorant powinien złożyć przed odbyciem wyjazdu. Wzór podania został określony w Załączniku do niniejszej Instrukcji. [Uwaga! Szablon został dostosowany do specyfiki szkoły doktorskiej w zakresie wymaganych podpisów oraz wersji dwujęzycznej - aktualna wersja w zakładce > Do pobrania]
 
4. Należności z tytułu wyjazdu studentów lub doktorantów nie mogą być wyższe niż przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności  przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U z 2013 r. poz. 167 z późn. zm.)"


 • Przed wyjazdem na konferencje, szkolenie, warsztaty, wyjazdy projektowe lub erasmusowe itp. pobierz druk podania o pokrycie kosztów wyjazdu z zakładki > Do pobrania 
 • Wypełnij podanie, uzyskaj podpis dysponenta środków i uzupełnij eDokument "Zgłoszenie wyjazdu doktoranta - podanie o pokrycie kosztów wyjazdu" w MojaPG (aplikacja STUDENT), załączając wypełnione wcześniej podanie
 • Formularz (eDokument) wraz z podaniem trafi do akceptacji promotora
 • Reszta podpisów zostanie zebrana elektronicznie przez szkołę i uzyskasz nr podania.
 • Równocześnie wpisz wyjazd w aplikacje WYJAZDY podając dane identyfikujące tak, aby wyjazd był widoczny dla pracowników Szkoły Doktorskiej:
  Stanowisko: Doktorant      Jednostka organizacyjna: Szkoła Doktorska


Uwaga! W przypadku dłuższych wyjazdów (np. staże, wyjazdy projektowe lub erasmusowe) do formularza (eDokumentu w Moja PG) należy załączyć skan podpisanego i zaakceptowanego przez stronę finansującą wniosku o staż / umowy stażowej wraz z ewentualnymi załącznikami typu zaproszenie (tj. dokumenty, na podstawie których wyjazd ma się odbyć i uzyskać finansowanie). Po powrocie na uczelnię doktorant jest też zobowiązany przedstawić merytoryczny raport z tego pobytu (może to być np. rozliczenie merytoryczne wyjazdu dokonywane w projekcie, w ramach którego następowało finansowanie).
 

W przypadku wyjazdów w ramach programu ERASMUS prosimy nie wypełniać wniosku w aplikacji "Wyjazdy". W takim przypadku należy uzyskać wniosek papierowy w Biurze Współpracy z Zagranicą (wyjazd w ramach programu ERASMUS nie jest wyjazdem służbowym).


Instrukcja składania wniosku o „Podróż służbową/wyjazd zagraniczny" dostępna jest tutaj.

W celu ustawienia właściwego obiegu wniosku o wyjazd w aplikacji Wyjazdy, należy kontaktować się z CUI bezpośrednio (helpdesk@pg.edu.pl) i dostarczyć niżej wskazane dane, które powinny znaleźć się w podaniu i w systemie moja.pg (imiona i nazwiska osób właściwych dla danego wyjazdu):

 • Dysponentem środków jest promotor / kierownik katedry promotora / dziekan / kierownik projektu lub dyrektor szkoły doktorskiej  (w zależności od sytuacji)
 • Przełożonym osoby wyjeżdżającej  jest promotor
 • Zatwierdzającym wyjazd jest zastępca dyrektora szkoły doktorskiej (prof. Maciej Bagiński lub prof. Robert Jankowski)
 • Zatwierdzenia formalno-rachunkowego dokonuje pracownik administracji centralnej lub wydziału (w korelacji z dysponentem środków)
 • Zatwierdzenia merytorycznego dokonuje promotor.