Kto może aplikować? | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kto może aplikować?

Jeśli jesteś absolwentem studiów II stopnia i masz tytuł magistra, możesz wziąć udział w rekrutacji do naszej szkoły. Jeśli kończysz studia magisterskie (jesteś na ostatnim semestrze), ale jeszcze się nie obroniłeś, również możesz aplikować. Będziesz jednak musiał się obronić najpóźniej do końca września.


Zgodnie z zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej:

"Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. W przypadku braku dyplomu spowodowanym oczekiwaniem na jego wydanie kandydat do szkoły winien przedstawić zaświadczenie z uczelni o obronie pracy magisterskiej.

W przypadku braku dyplomu spowodowanym oczekiwaniem na wyznaczenie terminu obrony pracy magisterskiej kandydat do szkoły winien przedstawić stosowne oświadczenie. W takiej sytuacji kandydat może zostać dopuszczony do rekrutacji jedynie warunkowo, a jego przyjęcie do szkoły będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia dyplomu do momentu immatrykulacji."


Ponieważ kształcenie w Szkole Doktorskiej odbywa się w całości w języku angielskim, od kandydatów wymaga się znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym w skali globalnej biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Wykaz certyfikatów akceptowanych przez Szkołę Doktorską zawiera Załącznik nr 4 do aktualnych Zasad Rekrutacji. Certyfikatu nie wymaga się od osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz od osób, dla których język angielski był językiem wykładowym na studiach wyższych.

Zwracamy uwagę, że na liście akceptowanych certyfikatów (Załącznik nr 4 Zasad Rekrutacji) znajduje się m.in. egzamin TOEFL iBT Home Edition. Uzyskanie min. 100 punktów uprawnia do wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej. Egzaminy są organizowane prawie codziennie (z wyłączeniem czwartków i piątków) z wieloma terminami w ciągu dnia, co czyni go łatwo dostępną alternatywą dla certyfikatu ACERT i innych certyfikatów akceptowanych przez Szkołę. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Szkoła Doktorska nie organizuje egzaminów języka angielskiego prowadzących do wydania certyfikatu. Osoby nieposiadające żadnego certyfikatu z listy i zainteresowane uzyskaniem akceptowanego przez szkołę certyfikatu ACERT na Politechnice Gdańskiej, proszone są o bezpośredni kontakt z Centrum Języków Obcych (CJO) PG, wchodzącym w skład SERMO i/lub skontaktowanie się z innymi centrami egzaminacyjnymi, które organizują egzaminy prowadzące do wystawienia certyfikatu z ww. listy certyfikatów akceptowanych przez szkołę.

Szkoła Doktorska nie gwarantuje, że egzamin organizowany przez CJO lub inny ośrodek egzaminacyjny odbędzie się w terminie umożliwiającym udział w bieżącej rekrutacji.