Kto może aplikować? | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kto może aplikować?

Jeśli jesteś absolwentem studiów II stopnia i masz tytuł magistra, możesz wziąć udział w rekrutacji do naszej szkoły. 
Jeśli kończysz studia magisterskie (jesteś na ostatnim semestrze), ale jeszcze się nie obroniłeś, również możesz aplikować. Będziesz jednak musiał się obronić najpóźniej do końca września.

Zgodnie z zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej:

"Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. 
W przypadku braku dyplomu spowodowanym oczekiwaniem na jego wydanie kandydat do szkoły winien przedstawić zaświadczenie z uczelni 
o obronie pracy magisterskiej. 

W przypadku braku dyplomu spowodowanym oczekiwaniem na wyznaczenie terminu 
obrony pracy magisterskiej
 kandydat do szkoły winien przedstawić stosowne oświadczenie.
W takiej sytuacji kandydat może zostać dopuszczony do rekrutacji jedynie warunkowo, a jego przyjęcie do szkoły będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia
dyplomu do momentu immatrykulacji."