Rekrutacja specjalna na r.a. 2024/2025 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Rekrutacja specjalna na r.a. 2024/2025

Rekrutacja specjalna – zamknięta (poza pulą miejsc), otwierana tylko dla laureatów otwartych konkursów w projektach badawczych, w których przewidziano środki na stypendia doktoranckie.

Wniosek kierownika projektu do Dyrektora Szkoły Doktorskiej o uruchomienie rekrutacji specjalnej

Wzór oświadczenia ze zgodą potencjalnego promotora
(wola sprawowania funkcji promotora dla nowo rekrutowanego kandydata)


Podstawy prawne rekrutacji na r.a. 2024/2025

Zasady rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na r.a. 2024/2025

Ogłoszenie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i składów komisji rekrutacyjnych na r.a. 2024/2025


UWAGA! Konkursy do projektów mogą się odbywać cały rok, ale przyjmowanie dokumentów do Szkoły Doktorskiej odbywa się w stricte określonym czasie wskazanym w poniższej tabeli. Przyjęcia kandydatów do Szkoły Doktorskiej w ramach rekrutacji specjalnej odbywają się zgodnie z terminarzem przyjęć doktorantów przyjmowanych w ramach rekrutacji standardowej określonym w harmonogramie rekrutacji, tj. nie później niż do końca listopada 2024 r.

Dla kierowników projektów

Harmonogram rekrutacji specjalnej na r.a. 2024/2025

Termin

Działanie

do 26 czerwca 2024
(środa)

złożenie wniosku przez kierownika projektu do Dyrektora Szkoły Doktorskiej o uruchomienie rekrutacji specjalnej

do 2 lipca 2024
(wtorek)

rozpatrzenie wniosku przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej i podjęcie decyzji o uruchomieniu/nieuruchomieniu 
rekrutacji specjalnej

do 4 lipca 2024
(czwartek)

ogłoszenie rekrutacji specjalnej na stronie Szkoły Doktorskiej

8 lipca 2024
(poniedziałek)

uruchomienie elektronicznego naboru do Szkoły Doktorskiej w systemie rekrutacyjnym uczelni

8 lipca 2024
(poniedziałek) -
9 lipca 2024
(wtorek)

przyjmowanie aplikacji do Szkoły Doktorskiej wraz z kompletem dokumentów – aplikacja jest składana 
elektronicznie w systemie rekrutacyjnym po utworzeniu w systemie konta kandydata, a skany dokumentów są 
dołączane bezpośrednio do elektronicznej aplikacji

12 lipca 2024
(piątek) do godz. 17:00

ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie Szkoły Doktorskiej
(osoby z zagranicznym wykształceniem do czasu ostatecznej weryfikacji przez NAWA oraz osoby niedysponujące dyplomem do czasu jego dostarczenia umieszczane będą na liście rankingowej z adnotacją „przyjęty warunkowo”)

do 30 września 2024
(poniedziałek)

dotyczy kandydatów przyjętych warunkowo bez dyplomu magistra (w momencie składania dokumentów): 

  • ostateczny termin obrony pracy magisterskiej 
  • ostateczny termin złożenia zaświadczenia o obronie pracy magisterskiej

1 października 2024 (wtorek)

dotyczy kandydatów przyjętych (warunkowo): 

  • przewidywany termin rozpoczęcia roku akademickiego 
  • najwcześniejszy możliwy termin uzyskania statusu doktoranta oraz nabycia prawa do stypendium doktoranckiego*

*UWAGA: Wpis na listę doktorantów (uzyskanie statusu doktoranta oraz nabycie prawa do stypendium doktoranckiego) następuje z datą podpisania aktu ślubowania doktoranta i przedłożenia dokumentów stwierdzających uprawnienia do stypendium doktoranckiego i związanych z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. 

do 31 października 2024
(czwartek)

dotyczy kandydatów przyjętych (warunkowo): 

  • ostateczny termin okazania oryginałów dokumentów załączonych w systemie rekrutacyjnym w postaci skanów 
  • ostateczny termin dostarczenia dyplomu oraz podpisania aktu ślubowania doktoranta  
  • ostateczny termin przedłożenia dokumentów stwierdzających uprawnienia do stypendium doktoranckiego i związanych z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym 
  • ostateczny termin przyjazdu cudzoziemców – w przypadku chęci uzyskania gwarancji miejsca w akademiku 

(wnioskowanie o akademik odbywa się poza Szkołą Doktorską i kandydat sam musi dopilnować stosownych terminów i procedur) 

29 listopada 2024 (piątek)

dotyczy kandydatów przyjętych (warunkowo) – tylko cudzoziemców z krajów wymagających uzyskania wizy: 

  • ostateczny termin przyjazdu cudzoziemców bez zapewnienia miejsca w akademiku (kandydat samodzielnie musi zapewnić sobie zakwaterowanie poza kampusem PG)