[Aktualizacja 04.07.2024] Ogłoszenie list rankingowych kandydatów do Szkoły Doktorskiej na r.a. 2024/2025 – rekrutacja standardowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-19

[Aktualizacja 04.07.2024] Ogłoszenie list rankingowych kandydatów do Szkoły Doktorskiej na r.a. 2024/2025 – rekrutacja standardowa

photo
[Aktualizacja 04.07] Listy rankingowe


Dziedzina nauk społecznych:

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych:

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych:

UWAGA!
Kandydaci z dyplomem zagranicznym oczekujący na ostateczną weryfikację przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz kandydaci bez dyplomu oczekujący na jego dostarczenie są umieszczani na liście rankingowej z adnotacją "warunkowo przyjęty". Po otrzymaniu ostatecznej akceptacji z NAWA lub/i dostarczeniu dyplomu magisterskiego ich status zostanie zmieniony na "przyjęty"
W przypadku kandydatów odrzuconych ze statusem "nieprzyjęty", główny powód takiej decyzji jest podany w kolumnie "uwagi". Należy pamiętać, że adnotacja "poza limitem" oznacza, że kandydat uzyskał zbyt mało punktów, aby znaleźć się na liście osób przyjętych, ponieważ w każdej dyscyplinie obowiązują limity dotyczące łącznej liczby kandydatów i łącznej liczby cudzoziemców. Tacy kandydaci trafiają na listę rezerwową. Inne przypadki odrzucenia to kwestie formalne związane z dokumentami aplikacyjnymi lub wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej, a także rezygnacja złożona przez kandydata.


Kandydaci przyjęci i przyjęci warunkowo:
Uwaga! Osoby przyjęte / warunkowo przyjęte, które chcą zrezygnować, prosimy o rozwinięcie sekcji i postąpienie zgodnie z instrukcją.

do 19.06.2024 (środa) godz. 17.00

w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia list kandydat może zrezygnować z podjęcia kształcenia

Ważne terminy dla kandydatów przyjętych i wstępnie (warunkowo) przyjętych
Termin Działanie

od 21.06 (piątek) do 30.08 (piątek)

Dotyczy kandydatów przyjętych (warunkowo):

 • okazanie oryginałów dokumentów załączonych w systemie rekrutacyjnym w postaci skanów

UWAGA! W przypadku cudzoziemców, którzy mogą pojawić się na uczelni w terminie późniejszym (zgodnie z harmonogramem rekrutacji), dokumenty będą przyjmowane na bieżąco, po wcześniejszym zgłoszeniu przyjazdu i umówieniu się na weryfikację dokumentów.

od 24.06 (poniedziałek) do 10.07 (środa)

składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim

Więcej informacji nt. przyznawania miejsc w domach studenckich

do 12.07 (piątek)

Dotyczy kandydatów przyjętych warunkowo - z krajów wymagających wizy:

 • wystawianie zaświadczeń dla cudzoziemców wstępnie przyjętych do Szkoły Doktorskiej w celu ubiegania się o wizę – promesy przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

UWAGA! Kandydat podczas aplikowania do Szkoły Doktorskiej odpowiada za podanie w systemie rekrutacyjnym aktualnych danych adresowych i danych paszportowych oraz w przypadku zaistnienia zmian – powiadomienie o tym fakcie pracowników Biura Szkoły i ich natychmiastową aktualizację. Z uwagi na brak akceptacji przez ambasady/konsulaty skanów zaświadczenia przygotowane w oparciu o te dane będą wysyłane drogą pocztową na adres wskazany w systemie rekrutacyjnym.

Szkoła Doktorska nie odpowiada za sposób, jakość i szybkość działanie ambasad / konsulatów, terminy wyznaczane kandydatowi czy też efekt końcowy procesu weryfikacji – wydanie lub odmowę wydania wizy. Wskazane jest, by kandydat jak najszybciej aplikował o wizę, aby zapewnić sobie możliwość przyjazdu na uczelnię w terminie wskazanym w harmonogramie.

UWAGA! Szkoła nie wydaje zaproszeń dla członków rodzin przyjętych kandydatów.

24.09 (wtorek) - 30.09 (poniedziałek)

Dotyczy kandydatów przyjętych (warunkowo):

rejestracja nowych doktorantów:

 • podpisanie aktu ślubowania doktoranta 
 • przedłożenie dokumentów stwierdzających uprawnienia do stypendium doktoranckiego i związanych z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym

UWAGA! W przypadku cudzoziemców, którzy mogą pojawić się na uczelni w terminie późniejszym (zgodnie z harmonogramem rekrutacji), dokumenty będą przyjmowane na bieżąco, po wcześniejszym zgłoszeniu przyjazdu i umówieniu się na weryfikację dokumentów. W tym czasie Biuro Szkoły będzie zamknięte dla doktorantów starszych lat.

do 30.09 (poniedziałek)

Dotyczy kandydatów przyjętych warunkowo bez dyplomu magistra na moment składania aplikacji:

 • ostateczny termin obrony pracy magisterskiej
 • ostateczny termin złożenia zaświadczenia o obronie pracy magisterskiej

1.10 (wtorek)

Dotyczy kandydatów przyjętych (warunkowo):

 • przewidywany termin rozpoczęcia roku akademickiego
 • najwcześniejszy możliwy termin uzyskania statusu doktoranta oraz nabycia prawa do stypendium doktoranckiego*

* UWAGA!: Wpis na listę doktorantów (uzyskanie statusu doktoranta oraz nabycie prawa do stypendium doktoranckiego) następuje z datą podpisania aktu ślubowania doktoranta i przedłożenia dokumentów stwierdzających uprawnienia do stypendium doktoranckiego i związanych z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

do 31.10 (czwartek)

Dotyczy kandydatów przyjętych (warunkowo):

 • dostarczenie dyplomu
 • ostateczny termin przyjazdu cudzoziemców - w przypadku chęci uzyskania gwarancji miejsca w akademiku (wnioskowanie o akademik odbywa się poza Szkołą i kandydat sam musi dopilnować stosownych terminów i procedur)

UWAGA! W przypadku cudzoziemców, przyjeżdżających z zagranicy, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie przyjazdu i umówienie się na weryfikację dokumentów.

29.11 (piątek)

Dotyczy kandydatów przyjętych (warunkowo) - tylko cudzoziemców z krajów wymagających uzyskania wizy:

 • ostateczny termin przyjazdu cudzoziemców bez zapewnienia miejsca w akademiku (kandydat samodzielnie musi zapewnić sobie zakwaterowanie poza kampusem PG)

UWAGA! W przypadku cudzoziemców, przyjeżdżających z zagranicy, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie przyjazdu i umówienie się na weryfikację dokumentów.

Zakwaterowanie w akademiku


Składanie wniosków będzie możliwe poprzez dedykowany formularz online, który zostanie aktywowany 24.06 (poniedziałek), o godz. 8:00 i będzie aktywny do 10.07, do końca dnia. Zachęcamy również do zapoznania się z zakładką Akademik doktorancki DS12, gdzie można znaleźć więcej informacji o sposobie ubiegania się o miejsce w akademiku.

Link do formularza


Kandydaci nieprzyjęci
Lista rezerwowa


Zgodnie z Uchwałą Senatu PG nr 413/2023/XXV z 22 listopada 2023 r. w sprawie określenia Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2024/2025 :

§7 ust. 5 „W przypadku rezygnacji kandydata przyjętego do szkoły doktorskiej w czasie do dwóch tygodni od dnia opublikowania wyników rekrutacji dopuszcza się (na wniosek komisji rekrutacyjnej lub dyrektora szkoły) możliwość przyjęcia kolejnej osoby z listy rankingowej, która w procesie rekrutacyjnym:

1) uzyskała punktację (P3) nie niższą niż 0,1 punktu mniej niż ostatni przyjęty kandydat w danej dyscyplinie oraz 
2) uzyskała co najmniej ocenę 4 (średnią ocen wszystkich członków komisji) w rozmowie kwalifikacyjnej.”

Decyzje administracyjne o przyjęciu i nieprzyjęciu do Szkoły Doktorskiej oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 21/2024 z 22 kwietnia 2024 r., od 1 lipca 2024 r. Politechnika Gdańska używać będzie wyłącznie systemu teleinformatycznego uczelni – uczelnianego systemu Moja PG, w celu umożliwienia wnoszenia i doręczania decyzji administracyjnych, w sprawach przyjęcia/odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących tych decyzji, utrwalonych w postaci elektronicznej [zobacz wpis -> Wnoszenie i doręczanie rekrutacyjnych decyzji administracyjnych oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy utrwalonych w postaci elektronicznej.

Zgodnie z Zasadami Rekrutacji, kandydaci nieprzyjęci do Szkoły Doktorskiej na r.a. 2024/2025 (zarówno Polacy jak i cudzoziemcy) otrzymają decyzje o nieprzyjęciu do Szkoły Doktorskiej.

Kandydaci zagraniczni, przyjęci do Szkoły Doktorskiej na r. a. 2024/2025, po przyjeździe na uczelnię wraz z kompletem dokumentów, otrzymają decyzje o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej. W przypadku przyjętych kandydatów z Polski takich decyzji nie wystawia się.

§7 ust. 4 „Przyjęcie  do  szkoły  doktorskiej  następuje  w  drodze  wpisu  na  listę  doktorantów,  którego  dokonuje  dyrektor  szkoły doktorskiej  w  oparciu  o  końcowe  listy  rankingowe  utworzone  na  podstawie  wyników  pracy  Komisji  Rekrutacyjnej, przedstawione przez dyrektora szkoły doktorskiej i zatwierdzone przez rektora lub upoważnionego przez niego prorektora właściwego ds. nauki. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następują w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Rektora. Rektor może upoważnić Dyrektora Szkoły do załatwiania sprawy w przedmiocie odmowy przyjęcia do Szkoły Doktorskie w pełnym zakresie, w tym do wydania decyzji administracyjnej.

§7 ust. 6 „Cudzoziemiec może być przyjęty do szkoły doktorskiej w drodze decyzji administracyjnej rektora wydanej na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 6) ustawy PSWiN. Rektor może upoważnić do wydania ww. decyzji  pracownika pełniącego funkcję  prorektora właściwego ds. nauki bądź pracownika zatrudnionego na stanowisku dyrektora szkoły.

Wystawianie i udostępnianie decyzji administracyjnych kandydatom nieprzyjętym do Szkoły Doktorskiej odbywać się będzie we wrześniu 2024 r. Kandydaci otrzymują decyzję drogą elektroniczną – jest ona dostarczana bezpośrednio w systemie rekrutacyjnym i cały proces odwoławczy odbywa się również w systemie.

Ewentualne wnioski do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy mogą być składane wyłącznie po potwierdzeniu otrzymania przez kandydata decyzji negatywnej. Podstawą wniosku mogą być jedynie braki formalne w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszelkie odwołania od wyniku rekrutacji (na podstawie list opublikowanych w systemie i na naszej stronie internetowej) przesłane do nas bez uprzedniego potwierdzenia otrzymania negatywnej decyzji administracyjnej w systemie oraz złożone niezgodnie z procedurą określoną w pierwszym akapicie nie będą rozpatrywane.

1187 wyświetleń