Zadania działu:

  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy i nauczania oraz przestrzegania zasad
    i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej,
  • bieżące informowanie władz uczelni i kierowników jednostek organizacyjnych
    o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
  • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp i ochrony przeciwpożarowej do opracowywanych założeń i dokumentacji modernizacji obiektów i stanowisk pracy oraz instrukcji, a także udział w ocenie tej dokumentacji i w przekazywaniu obiektów do użytkowania,
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej,
  • przygotowanie zarządzeń wewnętrznych regulujących sprawy bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej,
  • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy
    i ochrony przeciwpożarowej na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • udział w dochodzeniach powypadkowych, opracowywanie wniosków wynikających
    z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków, prowadzenie rejestrów i przechowywanie innych dokumentów,
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  • współpraca z Zakładowym i Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy oraz lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną w zakresie poprawy warunków pracy i profilaktyki zdrowotnej pracowników,
  • uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie poprawy warunków pracy i nauki i ochrony przeciwpożarowej,
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych nowo zatrudnionych pracowników oraz organizowanie szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)