Mobilność międzynarodowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Mobilność międzynarodowa

Mobilność

Mobilność studentów może mieć miejsce w dowolnym obszarze przedmiotowym/dowolnej dyscyplinie akademickiej. Aby zapewnić wysoką jakość działań w zakresie mobilności, które w maksymalnym stopniu wpłyną na studentów, działanie w zakresie mobilności musi być zgodne ze stopniem studiów, jakie odbywa dany student, oraz z jego osobistymi potrzebami rozwojowymi. 

Studenci mogą realizować jedno z działań opisanych poniżej lub połączenie kilku działań:

1. Okres studiów za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego;

Okres studiów za granicą musi być częścią programu studiów studenta, aby ukończyć stopień w krótkim cyklu, w pierwszym cyklu (licencjat, inżynier lub równoważny), w drugim cyklu (magister lub równoważny) oraz w trzecim lub w cyklu doktoranckim;

Okres studiów realizowanych za granicą może obejmować również czas praktyki. Takie połączenie sprzyja powstawaniu synergii między doświadczeniem akademickim a zawodowym za granicą i może zostać zorganizowane w różny sposób, zależnie od okoliczności: jedno działanie może następować po drugim lub mogą one przebiegać jednocześnie. Przy połączeniu działań należy przestrzegać zasad dotyczących dofinansowania oraz minimalnego okresu mobilności uczniów.

2. Praktyka (staż) za granicą w przedsiębiorstwie lub dowolnym innym właściwym miejscu pracy.

Praktyki zagraniczne w miejscu pracy są wspierane podczas krótkiego cyklu kształcenia na poziomie studiów wyższych, w trakcie studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a także – w przypadku mobilności w krajach programu – maksymalnie w ciągu jednego roku po ukończeniu studiów przez studenta.

Korzyści płynące z mobilności:

  • możliwość zwiększenia elastyczności studiów – na innych uczelniach student może realizować przedmioty niedostępne na uczelni macierzystej,
  • zwiększenie szans na rynku pracy,
  • rozwój umiejętności komunikacji w języku obcym,
  • rozwój umiejętności pracy w innym kulturowo środowisku absolwentów,
  • poznanie innych kultur i możliwość odbycia ciekawych podróży,
  • samodoskonalenie,
  • nowe przyjaźnie i znajomości,

i wiele innych …