Ludzie nauki intensywnie angażują się w działalność publikacyjną informującą środowisko, w tym międzynarodowe, o wynikach badań z obszaru określonej dziedziny, a tym samym o postępie wyznaczającym kierunki dalszego rozwoju. Publikowanie własnych osiągnięć łączy się z uczestnictwem w złożonych procesach recenzenckich dbających o jakość badań, ich rzetelność i trafność w wymiarze metodologii danej dyscypliny. Efektywna praktyka autora publikacji naukowych kładzie zatem nacisk na precyzję w definiowaniu kluczowych aspektów metodologii i syntezy, jasność w formułowaniu pojęć i metod naukowych, obiektywność opartą na dowodach naukowych w poszukiwaniu novum w ramach własnej działalności badawczej. Publikowane artykuły w renomowanych źródłach gromadzone są w elektronicznych zasobach, tym samym są szeroko dostępne dla środowisk naukowych - innych przedstawicieli danych dyscyplin, którzy odnoszą się do tych prac cytując je we własnych publikacjach. Wiedza naukowa jest w ciągłej wymianie.

infomacja i usługi patentowe

Podstawowe narzędzia w aktywności publikacyjnej

Praktyka naukowa oparta jest m.in. na przeglądzie dostępnej literatury naukowej z obszaru zainteresowania badawczego, jako krytycznej dyskusji na temat dotychczas publikowanych informacji z danej dziedziny nauki oraz konstruowania istotnych wniosków dla prowadzenia własnych badań. Literaturowe bazy danych integrują renomowane wydawnictwa naukowe o określonych procedurach recenzji i publikowania prac.

Rejestracja dorobku naukowego 

Uczelnia prowadzi dokumentację dorobku publikacyjnego pracowników naukowych w systemie Moja PG. Rejestracja prac zasila zasoby danych w celach analiz statystycznych i sprawozdań, w tym do Ministerstwa Edukacji i Nauki, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisji Ewaluacji Nauki, itp.

Dorobek naukowy pracowników

Informacja o opublikowanych wynikach naukowych pracowników Politechniki Gdańskiej prezentowana jest w repozytorium MOST Wiedzy (Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy), w którym gromadzone są także dane o  prowadzonych badaniach i realizowanych projektach. Platforma zwiększa dostępność, spójność oraz możliwość ponownego wykorzystania zasobów nauki, wiedzy i technologii.

Rozpowszechnianie dorobku naukowego

MOST Wiedzy promuje opublikowane wyniki naukowe pracowników Politechniki Gdańskiej,  w tym możliwa jest popularyzacja pełnych tekstów publikacji oraz udostępniania ich w licencji Creative Commons (co stanowi realizację modelu zielonej drogi Open Access). Zamieszczenie artykułu w repozytorium związane jest z usprawnianiem procesu jego indeksowania w wyszukiwarkach internetowych, w tym w Google Scholar, co jest znaczące wobec jego widoczność w zasobach internetu, zatem zwiększenia potencjału do cytowania. MOST Wiedzy jest tym samym platformą wymiany informacji pomiędzy środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami. Pracownicy naukowi uczelni posiadają w systemie własne profile naukowe, które w przejrzysty sposób prezentują ich publikacje, osiągnięcia oraz projekty badawcze, w których biorą udział.