Udzielanie informacji o studentach i absolwentach Politechniki Gdańskiej stronom trzecim

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Politechnika Gdańska nie może udzielać informacji o studentach i absolwentach na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Politechnika Gdańska udziela informacji na temat przebiegu i zakończenia studiów wyłącznie swoim studentom i absolwentom, zachowując przy tym prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która o takie informacje występuje.
Politechnika Gdańska może także udzielić informacji na temat przebiegu i zakończenia studiów innym podmiotom, jeżeli zostały one wskazane przez studenta lub absolwenta jako upoważnione do otrzymania takich informacji.

Odpowiednia zgoda może zostać udzielona  przez studenta lub absolwenta osobiście na Uczelni (w dziekanacie danego Wydziału), listownie przez wysłanie podpisanego wniosku na adres: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, przez Internet za pomocą platformy ePUAP, mailem (zgoda musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres danego dziekanatu lub za pomocą korespondencji w uczelnianym systemie Moja PG (zgoda nie wymaga bezpiecznego podpisu elektronicznego) na adres danego dziekanatu. Usługa udzielenia informacji jest bezpłatna.

Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego absolwenta Uczelni w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Od 1 lutego 2018 r. dyrektor NAWA uwierzytelnia następujące dokumenty:
- dyplomy ukończenia studiów wraz z suplementami, odpisy tych dokumentów oraz ich odpisy w języku obcym,
- świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
- duplikaty dokumentów, o których mowa powyżej, zaświadczenia o ukończeniu studiów.
Uwierzytelniane są tylko dokumenty związane z ukończonymi studiami. NAWA nie posiada danych o przebiegu studiów danej osoby. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej NAWA.

Formularz zgody w załączeniu