Składanie dokumentów na terenie Politechniki Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Składanie dokumentów na terenie Politechniki Gdańskiej


W przypadku studiów II stopnia - dokumenty należy złożyć zgodnie z harmonogramem rekrutacyjnym, czyli zaraz po zamknięciu rejestracji elektronicznej w systemie eRekrutacja. Nie można ich złożyć ani wcześniej ani później.

Dokumenty należy złożyć osobiście w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej tego Wydziału, do którego należy kierunek wybrany jako pierwszy na liście preferencji.

Dokumenty można również przesłać pocztą. Należy jednak pamiętać, żeby dokumenty były kompletne i dotarły na uczelnię w terminie (nie decyduje data stempla pocztowego) - sprawdź, jak możesz wysłać dokumenty pocztą.

Przed przyjazdem na uczelnię należy sprawdzić godziny dyżurowania komisji przyjmującej dokumenty - sprawdź dyżury.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

  • kserokopię dyplomu ukończenie studiów I stopnia lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia wraz z oryginałem do wglądu
  • kserokopia zaświadczenia o średniej ważonej lub suplementu do dyplomu wraz z oryginałem do wglądu


Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać:

  • dowód osobisty bądź paszport
  • ewentualnie, gdy kandydata wpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie:   przykładowy wzór pełnomocnictwa (doc, 495.00kB) W takim wypadku zgodnie z treścią pełnomocnictwa legitymować się dowodem osobistym będzie pełnomocnik kandydata

Absolwent Politechniki Gdańskiej posiadający konto w moja PG, jeżeli potwierdził swoje dane profilem zaufanym nie ma obowiązku dostarczania dokumentów.

 

Dyplom zagraniczny

  • poświadczona przez PG lub notariusza kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem - z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty wydane w jęz. angielskim nie muszą być tłumaczone
  • apostille/legalizacja + uznanie/nostryfikacja, jeśli wymagane oraz dokument informujący, że dany dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju jego wydania