Analityka gospodarcza | Politechnika Gdańska

Treść strony

Analityka gospodarcza

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Analityk
Jeżeli chcesz zdobyć wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i finansowych w zaawansowanym stopniu oraz umiejętności analizowania zjawisk ekonomicznych wybierz Analitykę Gospodarczą.

Absolwenci WZiE są przygotowani do sprostania wyzwaniom nieprzewidywalnej przyszłości, wynikających ze zmian w otoczeniu. Urzeczywistniają swoje własne aspiracje jak również globalne oczekiwania społeczne, kształtując swoją przyszłą rolę, jako osoby przygotowanej do: analizy złożonych problemów inspirując się wynikami współczesnych badań; opracowywania unikalnych rozwiązań problemów ekonomicznych w sposób krytyczny i kreatywny; pełnienia roli lidera; działania ze społecznym zaangażowaniem i świadomością problemów globalnych w różnych kulturach, z poszanowaniem różnorodności.

W programie kierunku Analityka gospodarcza studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności, w zależności od ich zainteresowań:

 • Analityk finansowy — przygotowuje do prowadzenia analiz rynków finansowych, jak również ryzyka związanego z działalnością finansową, w tym technik podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych.
   
 • Analityk rynku — przygotowuje do prowadzenia analiz rynkowych w różnych obszarach. Duży nacisk położony jest na relacje między producentami a konsumentami. Przykładowymi obszarami analiz są zachowania konsumentów, czy analizowanie relacji między interesariuszami na rynku.

studia stacjonarne studia niestacjonarne

koszt dla obywateli Polski

bezpłatne

 

koszt 2850 zł / semestr
język wykładowy polski
  studia niestacjonarne w formule
on-line75
język wykładowy polski koszt 2850 zł / semestr
język wykładowy polski
przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo geografia
 • j. polski
 • j. obcy


Studia niestacjonarne w formule on-line75 - więcej informacji


Argumenty za:

 • Program kierunku kształtuje kompetencje poszukiwane na rynku pracy.
 • Dobre przygotowanie do wejścia na rynek pracy.
 • Duży nacisk na wykorzystanie technologii informatycznych.

Perspektywy zawodowe:

 • sektor bankowy.
 • sektor ubezpieczeniowy.
 • analiza i doradztwo.
 • założenie własnej firmy.
 • Instytucje i korporacje międzynarodowe oraz organizacje pozarządowe.

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WZiE