Kierunek: Architektura (I stopnia) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Architektura

Wydział Architektury

Architektura
Kształcenie na architekturze jest proporcjonalnie wysmakowaną kompozycją kształcenia artystycznego z solidną dawką wiedzy inżynierskiej.

Podczas studiów zapoznasz się z historią architektury oraz teoriami projektowania architektury współczesnej. Poznasz zasady projektowania różnych obiektów, od budynków mieszkalnych, poprzez obiekty użyteczności publicznej, na obiektach przemysłowych kończąc. W procesie projektowania m.in. domów jedno - i wielorodzinnych, hoteli, budynków oświaty, dworców, portów jachtowych będziesz wykorzystywać programy komputerowe do wykonywania rysunków architektoniczno-budowlanych, wizualizacji oraz projektowania parametrycznego. Odbędziesz też indywidualną, trwającą cały semestr praktykę w pracowni architektonicznej.

Pamiętaj, że część studiów możesz realizować na uczelniach krajowych i zagranicznych w ramach programów MOSTECH/Erasmus+.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski i angielski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: informatyka albo historia sztuki
 • j. polski
 • j. obcy
+ sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta

Argumenty za:

 • nauczysz się samodzielnego i kreatywnego podejmowania decyzji projektowych
 • zdobędziesz umiejętność współpracy z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
 • poznasz zasady współpracy z firmami działającymi na rynku budowlanym

Absolwent potrafi:

 1. Wykorzystać nabytą wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych,  budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego.
 2. Gromadzić informacje, kształtować środowisko człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz tworzyć projekty spełniające wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne.
 3. Wykorzystywać nabytą wiedzę z zakresu prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 4. Stosować zasady etyki zawodowej, mając na uwadze rolę architekta w społeczeństwie oraz jego wpływ na jakość środowiska zabudowanego.
 5. Kształcić się i rozwijać w celu dostosowania nabytych kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy zawodowe:

 • biura i pracownie projektowe
 • firmy wykonawcze, nadzór budowlany w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem
 • pracownie konserwacji zabytków
 • stosowne komórki organów samorządowych

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WA