Wydział Chemiczny

Chemia budowlana
Chemia budowlana to unikatowy kierunek, realizowany we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Politechniką Łódzką, który umożliwia połączenie wiedzy z zakresu nauk technicznych, chemicznych i inżynierii materiałowej.

Podczas studiów poznasz zasady projektowania i dobierania materiałów do różnych zastosowań budowlanych. Opanujesz technologie syntezy, przetwórstwa i metody modyfikacji ceramiki, materiałów polimerowych i kompozytów. Nie zabraknie również wprowadzenia do specjalistycznego oprogramowania i baz danych. To studia dla mobilnych. Pierwsze cztery semestry spędzisz na macierzystej uczelni. Semestr piąty i szósty będzie realizowany na uczelniach partnerskich – Politechnice Łódzkiej i Akademii Górniczo-Hutniczej; semestr siódmy oznacza powrót do własnej uczelni. W czasie trwania studiów masz do wyboru interesujące profile dyplomowania: analitykę chemiczną (Politechnika Gdańska), technologię polimerów (Politechnika Łódzka), technologie materiałów ceramicznych (Akademia Górniczo-Hutnicza).


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia
 • j. polski
 • j. obcy

 


Argumenty za:

 • studiowanie na różnych uczelniach gwarantuje możliwość zdobywania wiedzy od różnych specjalistów, co sprzyja poszerzeniu horyzontów
 • zdobycie wiedzy umożliwiającej samodzielne zaprojektowanie i dobranie materiałów do różnych zastosowań budowlanych
 • zdobycie wiedzy o badaniach, atestacji i certyfikacji wyrobów
 • zdobycie umiejętności pracy ze specjalistycznym oprogramowania i komputerowymi bazami danych

Perspektywy zawodowe:

 • technologie wytwarzania,
 • przetwórstwo i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym
 • technologie wytwarzania i recyrkulacji odpadów
 • instytuty badawcze

Absolwent potrafi:

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych, chemicznych oraz chemicznych procesów technologicznych i inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem ceramiki, materiałów polimerowych i kompozytów dla budownictwa. a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwenci studiów znają technologie syntezy, przetwórstwa i metody modyfikacji ceramiki, materiałów polimerowych i kompozytów stosowanych przez przemysł budowlany, zarówno inżynierskich jak i funkcjonalnych oraz technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych. Potrafią projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań budowlanych oraz posiadają wiedzę w zakresie metod ich badania, atestacji i certyfikacji wyrobów. Są przygotowani do obsługi specjalistycznego oprogramowania i komputerowych baz danych. Posiadają podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle. Wiedza oraz kwalifikacje praktyczne, zdobyte w trakcie praktyki zawodowej predestynują ich do podjęcia pracy przede zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, produkujących na potrzeby budownictwa, jak i zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu budowlanego.


Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WCh