Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska


Na kierunku transport kształcimy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską zajmującą się planowaniem, projektowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem systemów transportowych.

Zdobędziesz pogłębioną wiedzę w zakresie organizacji, projektowania i wdrażania nowoczesnych metod i środków systemowego zarządzania transportem. Rozwiniesz swoje umiejętności twórczej i efektywnej pracy na w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i kierowania zespołami ludzkimi oraz organizacji, projektowania, wykonawstwa, eksploatacji infrastruktury transportowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych.

Na studiach magisterskich możesz podjąć decyzję w zakresie wyboru specjalności, w ramach której zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności w danym obszarze branże transportowej. Ponadto dodatkowo masz możliwość wyboru modułu uzupełniającego rozszerzającego zakres specjalności o aspekty z związane z pokrewnymi dziedzinami transportu.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

 • Planowanie i zarządzanie systemem transportowym
  Specjalność ukierunkowana na wykształcenie specjalistów w zakresie analizowania, diagnozowania, projektowania i planowania rozwoju systemów transportowych w powiązaniu z innymi branżami: urbanistyką, środowiskiem, ekonomią, techniką. Absolwent dodatkowo zdobywa kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania systemem transportowym lub jego elementami.
   
 • Inteligentne systemy transportowe
  Specjalność ukierunkowana na wykształcenie ekspertów w zakresie inżynierii ruchu drogowego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do projektowania zaawansowanych programów sygnalizacji świetlnej, systemów sterowania ruchem oraz inteligentnych systemów transportowych.
   
 • Sterowanie ruchem kolejowym
  Specjalność ukierunkowana na wykształcenie specjalistów w zakresie inżynierii ruchu kolejowego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do analizowania i symulowania ruchu kolejowego. Absolwent dodatkowo zdobywa wiedzą w zakresie organizacji i zarządzania przewozami kolejowymi.
   
 • Logistyka transportowa
  Specjalność ukierunkowana na wykształcenie specjalistów w zakresie projektowania i zarządzania systemami logistycznymi, obejmującymi procesy transportowe, magazynowe i produkcyjne. Absolwent pozna zasady modelowania i symulacji procesów logistycznych oraz metody pomiaru efektywności wykorzystania infrastruktury logistycznej oraz urządzeń technicznych.
   
 • Zarządzanie infrastrukturą transportu szynowego
  Specjalność ukierunkowana na wykształcenie ekspertów w zakresie utrzymania i zarządzania infrastrukturą transportu szynowego. Studenci poznają zasady planowania i organizacji robót kolejowych, a także poznają systemy pomiarowe stosowane w diagnostyce infrastruktury kolejowej oraz metody zarządzania tą infrastrukturą.
   
 • Zarządzanie infrastrukturą transportu drogowego i lotniskowego
  Specjalność ukierunkowana na wykształcenie ekspertów w zakresie utrzymania i zarządzania infrastrukturą transportu drogowego i lotniczego. Studenci poznają zasady i metody diagnostyki elementów infrastruktury oraz zdobędą umiejętności w zakresie wykorzystania pozyskanych danych w systemach zarządzania infrastrukturą drogową i lotniskową.
   
 • Transport wodny
  Specjalność ukierunkowana na zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności związanych z planowaniem, projektowaniem, utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą wodną. Student pozna zasady planowania i uwarunkowań infrastruktury liniowej i punktowej oraz nauczy się je projektować. Zdobędzie poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania i modernizacji parametrów wertykalnych i horyzontalnych dróg wodnych. Pozna systemy zarządzania infrastrukturą w ujęciu systemowym.

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie WILiŚ.


Perspektywy zatrudnienia:

 • jednostki organizacyjne służb ruchu drogowego, transportu zbiorowego i specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej (zarządy dróg wojewódzkich, marszałkowskich, miejskich i powiatowych),
 • centra sterowania ruchem drogowym, kolejowym, wodnym lub lotniczym,
 • zakładach przemysłowych w działach logistyki, zaopatrzenia i dystrybucji,
 • przedsiębiorstwa przewozowe i spedycyjne,
 • przedsiębiorstwa logistyczne i dystrybucyjne,
 • centra logistyczne,
 • jednostki eksploatacyjne transportu samochodowego, szynowego, lotniczego i wodnego;
 • biura studiów i projektów;
 • biura urbanistyczne,
 • jednostki studialne, projektowe i badawcze;
 • ośrodki badawczo-rozwojowe;
 • firmy doradcze.

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WILiŚ