Loga FERS

Politechnika Gdańska realizuje projekt pt. „Studia 5.0. Programy studiów dla kluczowych branż przemysłu krajowego”, którego celem jest wzrost dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji. Projekt kierowany jest do 177 studentów i studentek kierunków modyfikowanych objętych wsparciem w projekcie oraz 66 nauczycieli i nauczycielek akademickich zaangażowanych w modyfikację ww. kierunków. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację pakietu 6 zadań w okresie do października 2026.  

W ramach tychże zadań zaplanowano realizację następujących działań:
- modyfikacja kierunków kształcenia II stopnia z branż przemysł lotniczo-kosmiczny, energetyka odnawialna, transport wraz z działaniami skierowanymi do studentów tych kierunków podnoszącymi ich kompetencje, m. in.: staże, wizyty studyjne, szkolenia i kursy, zajęcia wyrównawcze, kurs podnoszący kompetencje cyfrowe;
- rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na modyfikowanych kierunkach studiów PG.  

W rezultacie powyższych działań 191 uczestników projektu, w tym studentek i studentów oraz przedstawicieli kadry nabędzie lub podniesie swoje kompetencje lub kwalifikacje.  

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu: 6 984 910,55 PLN.

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich : 6 773 495,55 PLN.

Studia

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie