Asystent osoby z niepełnosprawnością | Politechnika Gdańska

Treść strony

Asystent osoby z niepełnosprawnością

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami mają możliwość skorzystania ze wsparcia innych osób w postaci asystenta. 

Zadaniem asystenta osoby z niepełnosprawnościami jest pomoc studentowi lub doktorantowi w czynnościach związanych z procesem kształcenia i funkcjonowaniem na Uczelni,  w szczególności: 

  1. pomoc w poruszaniu się po terenie Politechniki Gdańskiej, w budynkach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz między budynkami Uczelni; 
  2. sporządzanie notatek z zajęć dydaktycznych i praktyk;
  3. pomoc w załatwianiu formalności związanych z procesem kształcenia w dziekanacie, sekretariacie studiów doktoranckich i innych jednostkach organizacyjnych Uczelni;
  4. pomoc w wykonywaniu czynności związanych z korzystaniem z zasobów bibliotecznych Uczelni.

Zgodę na przyznanie asystenta osoby z niepełnosprawnościami lub tłumacza migowego wyraża Prorektor właściwy ds. studenckich po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnościami.

Wniosek wraz ze stosowną dokumentacją tj. orzeczeniem o ustalonym stopniu niepełnosprawności lub innym dokumentem niezbędnym przy rozpatrywaniu wniosku np. zaświadczeniem od lekarza specjalisty,  należy złożyć do Prorektora właściwego ds. studenckich  za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.

Wynagrodzenie asystenta osoby z niepełnosprawnością lub tłumacza języka migowego jest realizowane na podstawie zestawienia liczby godzin z wykonanych czynności wg stawki godzinowej określonej w umowie zlecenie zawartej z asystentem lub tłumaczem.

Za rozliczenie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej lub tłumacza migowego odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami